Proposition om överföring av enskilda personers pensionsärenden vid Statskontoret till Kommunernas pensionsförsäkring

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlämnade regeringens proposition till riksdagen 12.2.2010 med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner och lagen om statskontoret och vissa andra lagar som har samband med dem (

RP 4/2010 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i propositionen att lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner, lagen om statskontoret och vissa andra lagar som har samband med dem ska ändras så att behandlingen av enskilda kunders pensionsärenden vid Statskontoret överförs till Kommunernas pensionsförsäkring.

Syftet med ändringen är att sammanslå behandlingen av enskilda kunders pensionsärenden inom statens och kommunernas pensionssystem till ett och samma ställe. Det finns stora likheter mellan kommunernas och statens pensionssystem. Syftet med ändringen är att skapa kostnadsinbesparingar när det gäller utvecklandet och upprätthållandet av de informationssystem som arbetspensionssystemet kräver. Ändringen skulle också medföra andra inbesparingar. Den personal som arbetar med verkställigheten av statens pensionsskydd vid Statskontoret ska överföras till anställning vid Kommunernas pensionsförsäkring.

Enligt förslaget ska de uppgifter som hänför sig till arbetsgivarkunderna skötas av Statskontoret även i fortsättningen. Statskontoret ska fortfarande avgöra om lagen om statens pensioner ska tillämpas, när en anställning inleds och pågår och om arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift ska innehållas för anställningen. Det föreslås inga ändringar i pensionsförmånerna eller pensionsutgiften enligt lagen om statens pensioner och lagen om kommunala pensioner.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2011.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.