Proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om social trygghet

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (

RP 208/2005 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås att riksdagen godkänner den nya överenskommelsen mellan Finland och Estland som undertecknades i november 2005. Samtidigt upphör den nuvarande överenskommelsen om social trygghet att gälla, eftersom den till stor del har blivit onödig på grund av Estlands EU-medlemskap. De administrativa bestämmelserna i avdelning VII i gällande överenskommelse skall dock fortfarande tillämpas, för att säkerställa ett fungerande myndighetssamarbete.

Den nya överenskommelsen om social trygghet skall tillämpas på alla personer som inte omfattas av personkretsen för förordning (EEG) 1408/71 och som omfattas eller har omfattats av någondera avtalspartens lagstiftning eller på dessa personers familjemedlemmar eller förmånstagare. Genom den nya överenskommelsen tryggas på vissa villkor rätten till ålderspension enligt folkpensionslagen samt till efterlevandepension och barnpension enligt familjepensionslagen för dem som rör sig mellan Finland och Estland.

Den nya överenskommelsen minskar inte beloppet av de förmåner som beviljats med stöd av nuvarande överenskommelse och inte heller beviljade rättigheter till förmåner.

Enligt den nya överenskommelsen upphör överenskommelsen att gälla från och med den dag då Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (den nya samordningsförordningen) börjar tillämpas. En ny överenskommelse är då inte längre nödvändig, eftersom de personer som har omfattats av överenskommelsen också omfattas av personkretsen för den nya samordningsförordningen. Den nya samordningsförordningen skall ersätta förordning 1408/71.

Det föreslås vidare att riksdagen godkänner en lag om sättande i kraft av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet samt godkänner en lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet.

Ikraftträdandet

Den nya överenskommelsen avses träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den månad då de fördragsslutande parterna på diplomatisk väg skriftligen har underrättat varandra om att de rättsliga villkoren för ikraftträdandet har uppfyllts. Avsikten är att nuvarande överenskommelse skall upphöra att gälla samtidigt som den nya överenskommelsen träder i kraft.

Lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av republikens president. Lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen upphävs vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av republikens president.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.