Proposition om ändring av vissa arbetspensionslagar i samband med ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät den 2 oktober 2009 regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och vissa andra lagar (

RP 178/2009 rd

).

Det huvudsakliga innehållet

Det föreslås att de bestämmelser i lagen om offentlig arbetskraftsservice som gäller utbildningsstöd under arbetskraftspolitisk vuxenutbildning ska upphävas. En arbetssökandes möjligheter att förbättra sina sysselsättningsfärdigheter genom att studera ska förbättras genom att i lagen om offentlig arbetskraftsservice föreskriva om arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån. Avsikten är att arbetslöshetsförmån och ersättning för uppehälle ska betalas under både arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och arbetssökandens frivilliga studier.

Det föreslås att den ersättning för uppehälle som betalas under tiden med arbetskraftspolitiska åtgärder och arbetssökandes frivilliga studier, som stöds med arbetslöshetsförmån, ska höjas med en euro och att den ersättning för uppehälle som betalas vid åtgärder och studier utanför pendlingsregionen höjs med två euro.

Det föreslås vidare att man avstår från att bevilja sysselsättningsstöd under arbetslivsträning till dem som är berättigade till arbetslöshetsdagpenning. I stället för sysselsättningsstöd ska arbetslöshetsdagpenning och ersättning för uppehälle betalas för tiden i arbetslivsträning.

Ändringar i bestämmelserna om oavlönad tid i arbetspensionslagarna

Det föreslås att 74 § 3 mom. 4 och 5 punkten om förmåner för oavlönad tid i lagen om pension för arbetstagare ska upphävas, eftersom där nu föreskrivs om de utbildningsförmåner som ska slopas. Dessutom föreslås det att det på grund av upphävandet görs närmast tekniska ändringar i lagens 2, 76 och 120 §.

Den föreslagna ändringen innebär i fråga om förmån för oavlönad tid att arbetstagaren under vuxenutbildningen och de frivilliga studierna tjänar in förmån för den oavlönade tiden på samma sätt som för arbetslöshetsförmåner. Om arbetslöshetsförmån betalas som inkomstrelaterad dagpenning, ska 75 procent av den dagpenninggrundande inkomsten beaktas för utbildningstiden. Enligt nuvarande bestämmelser beaktas 65 procent av den inkomst som ligger till grund för dagpenningen och förtjänststödet för ovan nämnda utbildningstider.

Liknande ändringar föreslås också i lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för företagare, lagen om statens pensioner och i lagen om kommunala pensioner.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2010.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.