Proposition om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (

RP 63/2006 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i propositionen att de ändringar som införts i den personalförordning som tillämpas på tjänstemän i Europeiska gemenskaperna skall beaktas i pensionsöverföringslagen. Enligt propositionen skall förutom tjänstemän och tillfällig personal även kontraktsanställd personal kunna ansöka om överföring av pensionsrätt. Överföring kan sökas inom tio år efter det att personen i fråga har fått fast anställning. Enligt personalförordningen har kön inte längre någon betydelse vid beräkningen av pensionstiden. Detta skall beaktas i de beräkningsgrunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

Också den pensionsreform som trädde i kraft i början av år 2005 skall beaktas i pensionsöverföringslagen och i de beräkningsgrunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Vid beräkningen av beloppet av den pensionsrätt som överförs skall man vid justeringen av pensionsrätten använda den nya lönekoefficienten. Beloppet av pensionsrätten justeras dock inte med en livslängdskoefficient, eftersom livslängdskoefficienten redan har beaktats i kapitalvärdeskoefficienterna. Det föreslås att förmån som betalas med stöd av speciallag för tiden för vård av barn eller för studier lämnas utanför pensionsöverföringen. Däremot skall pension som tjänats in på basis av inkomster som ligger till grund för förmåner som betalats för oavlönade perioder beaktas.

Det föreslås vidare att bestämmelser om undanröjande av beslut som gäller pensionsrätt som överförs och finansieringsandelar fogas till pensionsöverföringslagen. Pensionsöverföringslagen skall också ändras så att den vid behov innehåller hänvisningsbestämmelser till lagen om pension för arbetstagare.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft 1.1.2007.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.