Proposition med förslag till ny pensionslag för den evangelisk-lutherska kyrkan

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (

RP 5/2008 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i propositionen att det stiftas en ny pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan som ersätter den nuvarande pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och den nuvarande lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

Det föreslås att lagstiftningens struktur revideras så att den motsvarar strukturen och innehållet i den reviderade pensionslagstiftningen inom den privata sektorn och lagstiftningen om statens pensioner, vilka trädde i kraft i början av år 2007, dock med beaktande av de särdrag som är kännetecknande för pensionssystemet för evangelisk-lutherska kyrkan. Den nya lagen har liknande innehåll som den nuvarande pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan, men innehåller också bestämmelser om familjepensioner.

Pensionsskyddets innehåll fastställs genom hänvisningsbestämmelser enligt lagen om statens pensioner, dock med beaktande av de bestämmelser om sammanträdesarvoden, naturaförmåner och förtroendevaldas inkomster som föreslås i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan.

Efter revideringen motsvarar pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan till sin struktur lagen om pension för arbetstagare, lagen om kommunala pensioner och lagen om statens pensioner.

Det föreslås också att bestämmelserna om ändringssökande ändras på grund av att statens pensionsnämnd har dragits in 1.1.2007 och sammanslagits med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005, eller per e-post på adressen

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.