Proposition med förslag till nivåförhöjning av folkpensionen och precisering av arbetspensionslagarna

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om nivåförhöjning av folkpensionen samt till vissa lagar som har samband med (

RP 95/2007 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i propositionen att folkpensionen nivåförhöjs med 20 euro i månaden. Enligt förslaget görs en lika stor förhöjning också av efterlevande makens begynnelsepension, kompletteringsbeloppet till efterlevande makens fortsättningspension, det särskilda stödet till invandrare, folkpensionsandelen av pensionsstödet till långtidsarbetslösa, avträdelsestödets kompletteringsdel och generationsväxlingspensionens kompletteringsdel.

Det föreslås dessutom att institutionsvård inte längre skall ha en sänkande inverkan på folkpensionen, efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, det särskilda stödet till invandrare och folkpensionsandelen av pensionsstödet till långtidsarbetslösa. Till följd av reformen kommer folkpensionen för personer i långvarig institutionsvård att stiga till samma nivå som för klienter inom den öppna vården.

Det föreslås också att det i vissa arbetspensionslagar görs förtydligande ändringar som underlättar verkställigheten.

I arbetspensionslagarna föreslås bl.a. följande ändringar:

  • Deltidspension betraktas som delbetalning av ålderpensionen, om deltidspensionstagaren beviljas ålderspension för samma tid för vilken deltidspension redan har betalats. (ArPL 23 §, FöPL 20 §, SjPL 23 §, LFöPL 41 §)

  • Grundlöst utbetalda ersättningar för rehabiliteringskostnader kan återkrävas på det sätt som föreskrivs om återkrav av grundlöst utbetald pension. (ArPL 34 §, FöPL 31 §, LFöPL 45 §, SjPL 34 §)

  • Pension tjänas inte in på grundval av inkomst som ligger till grund för en förmån som betalats för oavlönad tid för den tid för vilken arbetstagaren har fått en sådan utländsk förmån eller sådan förmån på grundval av anställning i en internationell organisation eller i ett organ inom Europeiska gemenskaperna som motsvarar pension enligt arbetspensionslagarna. Paragrafen ska preciseras så att den motsvarar tillämpningspraxis. (ArPL 74 §, FöPL 68 §, SjPL 80 §)

  • Enligt vedertagen tillämpningspraxis räknas till inkomsterna för återstående tid förutom arbetsinkomster och oavlönade tider också sådana perioder med utbetald invalidpension och deltidspension som infaller under granskningstiden. Paragrafens ordalydelse ska preciseras så att den motsvarar tillämpningspraxis. (ArPL 76 §, FöPL 70 §, SjPL 82 §, LFöPL 76 §)

  • Den efterlevande makens efterlevandepension kan minskas på grund av den efterlevande makens faktiska förvärvsinkomster också i de fall där den efterlevande maken får deltidspension. (ArPL 91 §, FöPL 84 §, SjPL 96 §)

  • Den pensionsanstalt där arbetet i fråga är försäkrat skall handlägga återkoppling som gäller inkomster som omfattas av arbetspensionslagarna för privata sektorn samt ge svar eller beslut till de försäkrade, i stället för den pensionsanstalt som överlämnat pensionsutdraget till den försäkrade. Det föreslagna förfarandet ska tillämpas till utgången av år 2012. (Inf ArPL 8 §, Inf SjPL 4 §)

  • Den pensionsanstalt som avgör ärendet om arbetslöshetspension bestäms enligt de bestämmelser som gällde innan ArPL trädde i kraft. Till bestämmelsen ska fogas en hänvisning till den bestämmelse i den gamla lagen där det föreskrivs om hur den anstalt som avgör ärendet bestäms. (Inf ArPL 28 §, inf FöPL 28 §, inf SjPL 22 §, inf LFöPL 135 §)

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2008.

Beställning av regeringens proposition

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post,

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats

www.eduskunta.fi

.