Proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare och folkpensionslagen

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17 § i folkpensionslagen (

RP 177/2007 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i propositionen att vissa fel som blivit kvar i lagen om pension för lantbruksföretagare och i folkpensionslagen skall rättas till.

Det föreslås en ändring i lagen om pension för lantbruksföretagare i fråga om 61 § 2 mom. 2 punkten, som gäller en efterlevande makas eller makes rätt till pension, genom att minimitiden på fem år för invalidpension förkortas till tre år, vilket gällde tidigare. Då stämmer minimitiden överens med den tid som anges i de övriga arbetspensionslagarna.

I 17 § i folkpensionslagen bestäms om förvärvsarbete vid sidan av sjukpension och om att lämna pension vilande. Enligt paragrafens 2 mom. kan endast full sjukpension lämnas vilande. Det föreslås därför att det till 17 § 5 mom. i den nya folkpensionslagen fogas ett omnämnande om att man med full sjukpension också kan jämställa en sjukpension, vars belopp minskats på grund av försörjnings- eller familjepension enligt 22 § 1 mom. i den nya folkpensionslagen eller motsvarande förmån från utlandet. Bestämmelsen kommer då att motsvara 22 § 4 mom. i folkpensionslagen från 1956.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter att de har antagits och blivit stadfästa. Det föreslås att ändringarna i lagen om pension för lantbruksföretagare och i folkpensionslagen tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2008.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005, eller per e-post på adressen

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.