Proposition med förslag till ändring av utsökningslagen

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utsökningslagen och av vissa lagar som har samband med den (

RP 13/2005 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås av utsökningslagens bestämmelser om verkställighet av betalningsskyldighet skall förnyas. Syftet med propositionen är att utveckla minimiskyddet för gäldenärer i en svag ekonomisk ställning, att förbättra förutsättningarna för fortsatt företagsverksamhet vid utsökning och att utveckla alternativa försäljningsformer till auktion. Reformen utgör dettredje skedet i totalrevideringen av utsökningslagen.

Det föreslås att de skyddade beloppen höjs och att tillämpningen av en lindrigare utmätning breddas. För flera gäldenärer med små inkomster än tidigare skulle utmätningsbeloppet bli mindre än en tredjedel av nettolönen. Dessutom skall systemet med fria månader klarläggas. Samtidigt föreslås det att det skyddade beloppet för personer med stora inkomster kunde minskas. För de högre inkomstklasserna kunde man införa en progressiv beräkning av utmätningsbeloppet, där lönerna indelas i tre grupper när utmätningsbeloppet räknas ut. Utmätningsbeloppet får dock vara högst hälften av nettoinkomstbeloppet. Enligt förslaget skall denna skärpning av utmätningen börja tillämpas först tre år efter det att lagen trätt i kraft.

Det föreslås också att nya bestämmelser om betalningsplan och betalningsavtal tas in i utsökningslagen. Med betalningsplan avses en av utmätningsmannen och gäldenären uppgjord plan, enligt vilken gäldenären självmant amorterar sökandens fordran till utsökningen. Med betalningsavtal avses för sin del ett avtal mellan gäldenären och borgenären, och enligt ett sådant kan undantag göras från utmätningen enligt lag.

Det föreslås också att skyddet för näringsinkomst, som enligt nuvarande bestämmelser endast gäller fysiska personer, skall utvidgas att gälla bolag och övriga sammanslutningar. Det belopp av inkomsten som skall utmätas kan begränsas, om verksamheten då kan fortsätta och lindringen inte kan anses väsentligt strida mot borgenärens intressen.

Ett samägt föremål skall enligt förslaget under vissa förutsättningar kunna utmätas i sin helhet. En stadigvarande bostad skall dock inte kunna säljas i utsökningsväg utan samägarens medgivande.

Det föreslås också att bestämmelserna om utmätning av andel i dödsbo skall revideras. Enligt propositionen skall utmätningsmannen och alltså inte utsökningsborgenärerna vidta de nödvändiga åtgärderna efter utmätning av andel i dödsbo.

Det föreslås att utmätt egendom under vissa förutsättningar skall kunna säljas under hand i stället för på auktion.

Uttryckliga bestämmelser om fördelningsordningen av de influtna medlen skall tas in i lagen. Enligt bestämmelserna om redovisning skall de influtna medlen i första hand avräknas på räntan, därefter på kapitalet och sist på kostnaderna. Rättsskyddet för dem som söker ändring skall enligt förslaget förbättras genom att i lagen ta in nya bestämmelser om avbrott.

Det föreslås också att de tabellutgifter som tas ut för små influtna belopp sänks en aning. Utsökningsavgiftslagen skall ändras så att när utmätningen av periodisk inkomst har fortgått i mer än tre år upphör uppbörden av tabellavgifter.

Förutom de föreslagna ändringarna i utsökningsavgiftslagen kräver revideringen av utsökningslagen dessutom justeringar i bestämmelserna om ärvdabalken, i lagen om inteckning i bil och i lagen om avbetalningsköp.

Ikraftträdandet

De föreslagna lagarna avses träda i kraft tidigast ett halvt år efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.