Ny lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste fredagen den 18 juli 2008 en lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa andra lagar som har samband med den

Lagändringarnas huvudsakliga innehåll

Genom lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism genomförs EU:s tredje direktiv om penningtvätt. Lagen ersätter samtidigt den gällande lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt. Den nya lagen om penningtvätt har ett vidsträcktare tillämpningsområde än den gällande lagen. Nya rapporteringsskyldiga som lagen ska tillämpas på är bl.a. de som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor till den del som de får kontant betalning till ett belopp av minst 15 000 euro.

Lagens syfte är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att utveckla verksamheten i finansiella institut och andra företag som hör till lagens tillämpningsområde, för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför innehåller lagen mera detaljerade bestämmelser än tidigare om kundidentifiering.

En ny skyldighet är att känna till kundens verksamhet också i större utsträckning. På basis av denna kännedom ska kundförhållandet övervakas så att den rapporteringsskyldiga kan upptäcka exceptionella och suspekta affärstransaktioner. När risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är högre än vanligt ska den rapporteringsskyldiga tillämpa skärpta krav på kundkontroll. Sådan risk hänför sig bland annat till korrespondentbankförbindelser, till kunder som har identifierats på distans och till kunder som är personer i politiskt utsatt ställning i en annan stat.

De som bedriver betalningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet och de som tillhandahåller kapitalförvaltnings- och företagstjänster ska enligt direktivets krav åläggas registreringsskyldighet innan verksamheten inleds.

För tydlighetens skull innehåller penningtvättslagens paragraf om tillämpningsområde separata bestämmelser om arbetspensionsförsäkringsbolag och försäkringsföreningar.

Lagarna träder i kraft 1 augusti 2008.

Den nya stadfästa lagen om penningtvätt har författningsnummer

503/2008

. Närmare uppgifter om lagändringarna finns i regeringens proposition

RP 25/2008 rd

.

Beställning av regeringens proposition och författningstext

Författningstexter och regeringens propositioner kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post,

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.