Ny försäkringsbolagslag stadfäst

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste fredagen den 18 juli 2008 en ny försäkringsbolagslag samt övriga lagar som ingår i totalreformen. I riksdagsbehandlingen gjordes vissa ändringar och preciseringar i lagarna.

Stadfästa lagar

De stadfästa lagarna är försäkringsbolagslagen, lagen om införande av försäkringsbolagslagen, lagen om koncessionsavgift för arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om försäkringsklasser, lagen om ändring av 1 § i lagen om införande av aktiebolagslagen, lagen om ändring av 11 c § i lagen om konkurrensbegränsningar, lagen om ändring av 9 § i handelsregisterlagen och lagen om ändring av 34 § i inkomstskattelagen.

Utgångspunkten för totalrevideringen av försäkringsbolagslagstiftningen är att anpassa försäkringsbolagslagstiftningen till aktiebolagslagen som totalreviderades år 2006. Strukturen och skrivsättet i försäkringsbolagslagen revideras helt och hållet i enhlighet med den gällande aktiebolagslagen. Enligt förslaget ska aktiebolagslagen tillämpas i så stor utsträckning som möjligt också på ömsesidiga försäkringsbolag.

Behandlingen av försäkringsbolagens koncessionsärenden överförs från social- och hälsovårdsministeriet till Försäkringsinspektionen. Behörighensförhållandena mellan Konkurrensverket och Försäkringsinspektionen ändras. Försäkringsinspektionen ska inte längre ur ett konkurrensrättsligt perspektiv övervaka att bestämmelserna om ägarkontroll iakttas, och inte heller övervaka de företagsarrangemang som sker i form av fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet. De konkurrensrättsliga frågorna i anslutning till företagsarrangemang ska också i fråga om försäkringsbranschen i fortsättningen uteslutande omfattas av Konkurrensverkets behörighet. Bestämmelserna om försäkringsbolags ansvarsskuld, täckande av ansvarsskulden, verksamhetskapital och livförsäkrings ändras inte väsentligt.

Lagarna träder i kraft 1.10.2008.

För regeringens proposition (

RP 13/2008 rd

) om saken redogörs i ett tidigare

meddelande

. Numren på de stadfästa lagarna

521/2008 – 530/2008

.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.