Lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa ändras

Telp Default Thumbnail Image

Stadfästa lagar

Lagn om ändrng av 1 och 21 § i lagen om pensionsstöd för vissa långtidsarbetslösa har stadfästs. Genom lagändringen förtydligas förutsättningarna för beviljande av pensionsstöd.

En förutsättning för beviljande av pensionsstöd är att personen har fått arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) för minst 2 500 dagar eller dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för maximitiden och dessutom arbetsmarknadsstöd för minst 2 000 dagar under tiden 1.1.1992-31.12.2004.

Enligt 1 § 1 mom. i den nu stadfästa lagen inräknas i de ovan nämnda 2 500 dagarna inräknas också de dagar då arbetslöshetsförmån inte betalats på grund av begränsningar enligt 7 kap. 2 § 1, 3, 4, 7 eller 8 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller för att personen fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004). Vid beräkningen av de 2 500 dagarna som berättigar till pensionsstöd beaktas dessutom sådana dagar då personen i fråga har deltagit i arbetskraftspolitisk utbildning eller någon annan arbetskraftspolitisk åtgärd, eftersom det inte längre förutsätts att arbetslöshetsförmånen har betalats på grund av arbetslöshet. Sammansatt stöd och resebidrag till förvärvsarbetande personer står dock fortfarande utanför beräkningen.

Enligt 7 kap. 2 § 1, 3, 4, 7 och 8 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalas arbetslöshetsförmåner inte på grund av att ansökan om arbetsmarknadsstöd försenats eller på grund av väntetid, självrisktid, jämkning eller minskning av en förmån eller behovsprövning.

Även 21 § 2 mom. i lagen om pensionsstöd har ändrats. Enligt den stadfästa lagen är det utlåtande om arbetskraftsbyrån gett om sökandens långtidsarbetslöshet inte bindande. Sålunda har Folkpensionsanstalten prövningsrätt bl.a. när sökandens omständigheter just 31.12.2004 kunde leda till ett oskäligt avslag.

Lagen träder i kraft 1.7.2005. Den tillämpas dock från och med 1.5.2005.

Ärendet hänför sig till lagmotion

LM 69/2005 rd

(enbart på finska).

Den stadfästa författningen har numret

455/2003

.

Beställning av lagmotionen och författningstexten

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.