Lagarna om offentlighet vid rättegång har stadsfästs

Telp Default Thumbnail Image

Stadfästa lagar

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar och vissa lagar i anslutning därtill har stadfästs.

Genom lagändringarna revideras lagstiftningen gällande offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar i sin helhet. Genom ändringarna ökas bl.a. rättegångars öppenhet och avgörs motstridigheter mellan offentlighet och integritetsskydd på ett sätt som garanterar parternas rättsskydd. Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar tillämpas på behandlingen av och rättegångshandlingarna i samband med ett förvaltningsrättskipningsärende inte bara i de allmänna domstolarna utan också i bl.a. försäkringsdomstolen och besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

För regeringens proposition (

RP 12/2006 rd

) om ärendet redogörs i ett tidigare

meddelande

.

I riksdagsbehandlingen ändrades en del av lagarna från det som föreslagits, förkastades en del och godkändes dessutom en ny lag utifrån utskottets förslag. Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar ändrades bl.a. enligt följande:

  • Från bestämmelserna om lagens tillämpningsområde och ändringssökande uteslöts hänvisningen till arbetsdomstolen, eftersom man på arbetsdomstolen inte tillämpar lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar utan lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar. (2 § 2 mom. och 20 § 1 mom.)

  • Bestämmelsen om sekretessbelagda identifieringsuppgifter kompletterades sålunda att indentifieringsuppgifter gällande en part eller någon annan som har del i saken kan sekretessbeläggas endast om det är nödvändigt för att trygga intressen enligt 1 momentet i bestämmelsen. (5 § 1 mom.)

  • Till bestämmelsen om utlämnaden av sekretessbelagda identifieringsuppgifter fogades ett moment enligt vilket i övrigt sekretessbelagda identifieringsuppgifter gällande en part får utlämnas till dennas lagliga företrädare, anhörig eller annan närstående, om det av grundad anledning är nödvändigt för att trygga partens rättigheter och intressen. (6 § 2 mom.)

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ändrades enligt följande:

  • Bestämmelsen om utlämnande av handlingar ändrades sålunda att kopior av en upptagning utlämnas endast om en persons röst som hörs i en upptagning medger eller om det med beaktandet av upptagningens innehåll är uppenbart att en utlämning av den aktuella kopian inte leder till att personens integritetsskydd kränks. (16 § 2 mom.)

  • Till bestämmelsen om sekretessbelagda myndighetshandlingar fogades utlåtanden om frigivning av långtidsfångar. (24 § 1 mom. 27 punkten).

Lagarna träder i kraft 1.10.2007.

Numren på de stadfästa lagarna är

381/2007 – 391/2007

.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns på riksdagens webbplats

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.