Lagarna om ändringar av pensionslagarna för offentliga sektorn har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste den 25 november de lagändringar som ingick i regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner, en lag om ändring av lagen om statens pensioner och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (RP 30/2011 rd).

Det huvudsakliga innehållet

Verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och verkställigheten av uppgifter som direkt hänför sig till arbetsgivare samt behörigheten i anslutning till dessa funktioner ska överföras till den kommunala pensionsanstalten. De behövliga ändringarna av lagen om kommunala pensioner och lagen om statens pensioner görs när beredningen av dessa lagar överförs från finansministeriet till social- och hälsovårdsministeriet.

Vid riksdagsbehandlingen justeras 144 § 1 mom. i lagen om kommunala pensioner så att pensionsanstaltens rätt att få uppgifter även kan gälla verkställigheten av uppgifter enligt andra pensionslagar för den offentliga sektorn. Ikraftträdandebestämmelsen i lagen om statens pensioner preciserades så att statens pensionsdelegations mandatperiod upphör när lagen träder i kraft och en ny delegation kan tillsättas innan lagen träder i kraft. Dessutom korrigerades termer i 23 § i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. I övrigt antogs lagarna enligt regeringens proposition.

Närmare information om ändringarna finns i regeringens proposition (

RP 30/2011 rd

) och meddelandet

om den.

Numren på de stadfästa lagarna är

1177/2011-1180/2011

.

Ikraftträdandet

Lagarna träder i kraft 1.1.2012.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.

Tasavallan presidentti vahvisti 25. marraskuuta 2011 lakimuutokset, jotka sisältyivät hallituksen esitykseen kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta (HE 30/2011 vp).

Pääasiallinen sisältö

Kirkon eläkelain piiriin kuuluvien työntekijöiden eläketurvan ja työnantajiin kohdistuvien tehtävien toimeenpano sekä näihin tehtäviin liittyvä toimivalta siirretään kunnalliseen eläkelaitokseen. Kunnalliseen ja valtion eläkelakiin tehdään tarvittavat muutokset, kun näiden valmistelu siirtyy valtiovarainministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Eduskuntakäsittelyssä kunnallisen eläkelain 144 §:n 1 momenttia tarkistettiin siten, että eläkelaitoksen tiedonsaantioikeus voi koskea myös muissa julkisten alojen eläkelaeissa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa. Valtion eläkelain voimaantulosäännöstä täsmennettiin siten, että valtion eläkeneuvottelukunnan toimikausi päättyy lain voimaantullessa ja että uusi neuvottelukunta voidaan asettaa ennen lain voimaantuloa. Lisäksi korjattiin evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 23 §:n termejä. Muutoin lait vahvistettiin esityksen mukaisesti.

Tarkempia tietoja on hallituksen esityksessä (

HE 30/2011 vp

) ja sitä koskevassa

tiedotteessa

.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

1177/2011-1180/2011

.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2012.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.