Lagändringen angående Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

De stadfästa lagarna

Lagstiftningen om rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten samt lagstiftningen om rehabiliteringspenning revideras. Bestämmelserna om rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten samt om rehabiliteringspenning som betalas av Folkpensionsanstalten för rehabiliteringstiden har sammanställts till en enda lag och ordalydelsen i enskilda bestämmelser har preciserats. Samtidigt har de krav grundlagen ställer i fråga om nivån på författningar och bemyndiganden beaktats samt vedertagen tolkningspraxis när det gäller tillämpningen och verkställigheten. Lagreformen är huvudsakligen av lagteknisk natur, men samtidigt har vissa ändringar som baserar sig på vedertagen tillämpnings- och rättspraxis införts, i syfte att trygga en enhetlig tillämpning av bestämmelserna.

I riksdagsbehandlingen ändrades lagpropositionen i viss mån från de föreslagna ändringarna. I syfte att undvika missförhållanden, har bland annat bestämmelsen om rehabiliteringspenning som betalas för väntetid- och mellanliggande preciserats så, att rehabiliteringsklienten har rätt till rehabiliteringspenning för väntetiden och den mellanliggande tiden, om han eller hon under samma tid inte får utkomst av exempelvis förvärvsarbete eller från andra system som tryggar den grundläggande försörjningen, såsom sjukförsäkrings- och pensionssystemet samt systemet med utkomstskydd för arbetslösa. Bestämmelsen om minimibeloppet av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering och för unga preciserades för sin del så, att rehabiliteringspenningens minimibelopp som nämns i bestämmelsen motsvarar den nivå som gäller vid ikraftträdandet (410,45 euro). Bestämmelsen om överklagande förtydligades också. I samband med behandlingen av ärendet godkände riksdagen två uttalanden.

Regeringens proposition (

RP 3/2005 rd

) beskrivs i ett tidigare publicerat

meddelande

.

Lagen träder i kraft 1.10.2005. Genom lagen upphävs lagen av den 27 mars 1991 om rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten (610/1991) samt lagen av den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991).

Den stadfästa lagen

566/2005

.

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.