Lagändringarna om stipendiater har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste fredagen den 19 december 2008 de lagändringar som ingår i regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare och av vissa lagar som har samband med den (

RP 92/2008 rd

).

Stipendiaters sociala trygghet förbättras

Personer som arbetar på ett stipendium omfattas av det lagstadgade pensionsskyddet och rehabiliteringsförmåner samt grupplivförsäkring med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Stipendiater börjar också omfattas av olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare samt inkomstrelaterade dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen och av Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspenning. Regeringens proposition redogörs för närmare i ett tidigare publicerat

meddelande

. De stadfästa lagarnas författningsnummer är

990/2008 -1003/2008

.

De stadfästa lagarna

De stadfästa lagarna är lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier, lagen om ändring av 16 a § och 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om ändring av 47 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner, lagen om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen, lagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om ändring av 3 och 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om ändring av 29 och 41 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, lagen om ändring av 24 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, lagen om ändring av 2 a § och 7 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet, lagen om ändring av 12 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård.

Ikraftträdandet

Lagarna träder i kraft 1.1.2009.

Riksdagens uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen reder ut möjligheten att utvidga försäkringsskyldigheten för stipendiater så att på varandra följande stipendier som sammanlagt omfattar minst fyra månader ska ingå i den obligatoriska försäkringen.

Beställning av regeringens proposition och författningstext

Författningstexter och regeringens propositioner kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post,

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.