Lagändringarna om beskattning av begränsat skattskyldig stadfästa

Telp Default Thumbnail Image

De stadfästa lagarna

Lagarna om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet, lagen om beskattningsförfarande och inkomstskattelagen har stadfästs.

Enligt de stadfästa lagarna skall pension och under vissa förutsättningar också löneinkomst som en begränsat skattskyldig får från Finland beskattas på samma sätt som inkomsten för dem som bor i Finland, dvs. i den ordning som avses i lagen om beskattningsförfarande genom tillämpning av inkomstskattelagen. I fråga om kommunalbeskattningen tillämpas en genomsnittlig kommunal inkomstskattesats som publiceras separat. Beskattningen baseras på inkomst förvärvad i Finland. Begränsat skattskyldiga beviljas rätt att göra samma avdrag som allmänt skattskyldiga under motsvarande omständigheter. Beskattningen av pensioner som betalats till utlandet begränsas av bestämmelserna i de skatteavtal som på något sätt inskränker Finlands rätt att beskatta pensioner. Enligt lagarna är också folkpension och pension enligt familjepensionslagen som betalas till utlandet skattepliktig inkomst. Tack vare pensionsinkomstavdraget blir nämnda pensioner emellertid i praktiken skattefria.

I behandlingen i riksdagen ändrades förslaget till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet. Till lagens 13 § 2 mom. fogades en ny 2 punkt, enligt vilken inkomst som till följd av ett internationellt avtal inte kan beskattas i Finland inte beaktas som inkomst som är förvärvad i Finland. Detta innebär att när övriga förutsättningar uppfylls skall endast sådana inkomster som en begränsat skattskyldig har förvärvat i Finland och som också beskattas i Finland beskattas enligt en progressiv skatteskala.

En redogörelse för regeringens proposition (

RP 104/2005 rd

) har getts i ett tidigare publicerat

meddelande

.

Numren på de stadfästa lagarna

856/2005 – 858/2005

.

Ikraftträdandet

Ändringarna i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet träder i kraft 15.11.2005. De andra lagarna träder i kraft vid ingången av år 2006. Bestämmelserna tillämpas första gången huvudsakligen vid beskattningen för år 2006. Bestämmelserna om debitering av källskatt tillämpas första gången på inkomst som förvärvas 1.1.2006 eller senare. På pensionsinkomst för begränsat skattskyldig verkställs förskottsinnehållning för pension som betalats 1.2.2006 eller senare.

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.