Lagändringarna av lagen om kommunala pensioner har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta on vahvistettu.

Eduskuntakäsittelyssä laki muuttui esitetystä. Lakiin tehtiin seuraavia asiasisällöllisiä muutoksia:

  • Säännökseen eläkelaitoksen oikeudesta saada tietoja (144 §) lisättiin uusi momentti, jossa säädetään oikeudesta tietojen hakemiseen teknisen käyttöyhteyden avulla.

  • Voimaantulosäännöksen viimeiseen momenttiin lisättiin uusi laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006) ja sitä koskeva momentin uusi 5 kohta.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 86/2006 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Laki tulee voimaan 1.1.2007.

Vahvistetun säädöksen numero on

1293/2006

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.