Lagändringar om sammanslagning av besvärsnämnder har stadsfästs

Telp Default Thumbnail Image

Stadfäst lag

Lagen om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har stadfästs. Genom lagen sammanslås statens pensionsnämnd och kommunernas pensionsnämnd med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, ändras besvärsnämndens finansiering och ändras nämndens organisation och sektioner för att svara mot den sammanslagna besvärsnämndens behov av sakkunskap.

I riksdagsbehandlingen ändrades lagen från det som hade framlagts. I lagen företogs följande ändringar i sak:

  • 4 momentet i 8 § gällande besvärsnämndens sammansättning för avgörande preciserades så att i en sektions beslutsföra sammansättning ingår lika många medlemmar som har utsetts på förslag av arbetsgivarföreningarnas centralorganisationer samt centralorganisationerna för fackföreningar för arbetstagare och tjänstemän.

  • 4 momentet i 16 § gällande grunderna för besvärsnämndens ekonomi preciserades så att i bestämmelsen nämns till vilka delar revisionlagen tillämpas på besvärsnämndens revision. Till bestämmelsen fogades också krav på revisorsbehörighet.

För regeringens proposition (

RP 91/2006 rd

) om ärendet redogörs i ett tidigare

meddelande

.

Lagen träder i kraft 1.1.2007.

Numret på den stadfästa lagen är

1298/2006

.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns på riksdagens webbplats

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.