Lagändring om dividend baserad på arbetsinsats stadfäst

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste den 26 juni 2009 de lagändringar som grundar sig på regeringens proposition om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats (RP 47/2009 rd).

Huvudsakligt innehåll

Dividender från bolag som inte är offentligt noterade räknas som förvärvsvinkomster till hela beloppet, om grunden för dividendutdelningen enligt en bestämmelse i bolagsordningen, ett beslut av bolagsstämman, ett delägaravtal eller något annat avtal är en arbetsinsats som dividentagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort.

Innehållet i regeringens proposition har beskrivits utförligare i ett tidigare

meddelande

.

Stadfästa lagar

Lagen om ändring av 33 b § i inkomstskattelagen, lagen om ändring av lagen om förskottsuppbörd samt lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Numren på de stadfästa lagarna är

469-471/2009

.

Om dividenden ska räknas som pensionsgrundande lön utreds separat

I motiveringen till regeringspropositionen konstateras att det till dividend av detta slag också hänför sig normala skyldigheter för betalarna, såsom skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning och att utifrån lönen betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Propositionen gick inte in på hur ändringen inverkar på socialförsäkringsförmånerna.

I utskottsbehandlingen kom det fram olika synpunkter bl.a. på huruvida dividend som baserar sig på arbetsinsats betraktas som pensionsgrundande. Till denna del lät utskottet frågan bero tills social- och hälsovårdsministeriet har utrett frågan vidare. Länk till finansutskottets betänkande

FiUB8-2009

.

Ikraftträdandet

Lagarna träder i kraft 1.7.2009. Ändringen tillämpas på dividend som kan tas ut 1.1.2010 eller senare.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45 005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.riksdagen.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.