Förslag till revidering av lagstiftningen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar och vissa lagar som har samband med den

(RP 12/2006 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås att lagstiftningen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar skall revideras i sin helhet. Propositionen syftar till att öka öppenheten vid rättegång samt att lösa konflikten mellan kraven på offentlighet och skydd för den personliga integriteten på ett sätt som garanterar parternas rättsskydd. Avsikten är att garantera en så stor offentlighet som möjligt, särskilt när det gäller förvaltningsdomstolarnas beslut och motiveringarna till dem.

Lagen skall tillämpas vid behandlingen av ett förvaltningsprocessärende och på rättegångshandlingar vid förvaltningsdomstolar. Förutom i de allmänna förvaltningsdomstolarna skall lagen också tillämpas bl.a. i försäkringsdomstolen samt i de besvärsnämnder som ingår i det besvärssystem som är underställt försäkringsdomstolen, t.ex. i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, kommunernas pensionsnämnd och i statens pensionsnämnd.

Utgångspunkten i förslaget är offentlighetsprincipen. Enligt förslaget skall sekretessgrunderna i fråga om rättegångshandlingar vid förvaltningsrättskipning i huvudsak fastställas enligt offentlighetslagen eller enligt bestämmelser i en annan lag. Förvaltningsdomstolen skall dock kunna lämna ut uppgifter ur sekretessbelagda rättegångshandlingar i den utsträckning som behövs för att säkerställa en rättvis rättegång eller något viktigt allmänt eller enskilt intresse i anslutning till ärendet.

Det föreslås att förvaltningsdomstolens diarium och beslut skall betraktas som rättegångshandlingar, vilket innebär att det också skall finnas uttryckliga lagbestämmelser om deras offentlighet och sekretess.

Enligt förslaget skall en part i vissa situationer ha rätt att ta del av också sådana utredningar som lagts fram vid rättegången och som parten inte har haft rätt att ta del av under förvaltningsförfarandet, om utredningarna kan inverka på behandlingen av ärendet i förvaltningsdomstolen. Regleringen utvidgar partens rätt att få uppgifter.

Muntlig förhandling skall vara offentlig. Muntlig förhandling hålls dock helt eller delvis inom stängda dörrar, om där yppas uppgifter som omfattas av sekretess enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller enligt någon annan lag. Muntlig förhandling kan också under vissa förutsättningar hållas inom stängda dörrar på partens begäran. Domstolen kan genom ett beslut utvidga den muntliga förhandlingens offentlighet, om det är nödvändigt för att säkerställa en rättvis rättegång.

Det föreslås att en begäran om att få ta del av uppgifter skall behandlas i domstolen i regel först som ett förvaltningsärende i ett förfarande enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Beslut om att lämna ut uppgift fattas dock som ett rättskipningsärende, om det är fråga att lämna ut en uppgift eller handling till en part i rättegången och saken måste avgöras i den pågående rättegången. Även frågor som gäller offentlighet vid muntlig förhandling avgörs som rättskipningsärenden.

Ikraftträdandet

Lagarna är avsedda att träda i kraft ungefär ett halvt år efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.