Förslag till ny lag om statens pensioner

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statens pensioner och till vissa lagar som har samband med den. (

RP 173/2006 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om statens pensioner (StaPL) för att ersätta den nuvarande lagen om statens pensioner, lagen om statens familjepensioner och lagar som har samband med dem.

Lagstiftningen skall enligt förslaget få en ny struktur som stämmer överens med ArPL, som träder i kraft i början av 2007, men särdragen inom statens pensionssystem skall ändå beaktas. I proportionen föreslås också att bestämmelser som sällan har tillämpats i praktiken gallras bort och etablerad tolkningspraxis som är vägledande för tillämpning och verkställighet vid behov skrivs in i lagen. Inga ändringar föreslås i pensionsskyddets innehåll, utan den lagstiftning som har gällt sedan ingången av 2005 skall fortfarande tillämpas.

Enligt propositionen skall lagen om statens pensioner gälla nytt pensionsskydd som tjänas in från ingången av 2007. Genom en lag om införande av lagen om statens pensioner förblir de övergångsbestämmelser i kraft som gäller arbetstagare som har tjänat in pension redan före 2007. Enligt förslaget skall en omkostnadsdel tas ut i samband med arbetsgivares pensionsavgift. Det är meningen att denna avgift skall täcka Statskontorets kostnader för skötseln av statens pensionsskydd. Grunderna för omkostnadsdelen skall enligt förslaget bestämmas genom en förordning av statsrådet och storleken på omkostnadsdelen genom en förordning av finansministeriet. Ytterligare föreslås en ny lag om statens pensionsfond, eftersom den gällande lagens bestämmelser om finansieringen av pensioner enligt förslaget skall överföras till den nya lagen om statens pensioner. I den nya lagen om statens pensionsfond föreslås ingå de paragrafer i den gällande lagen om statens pensionsfond som huvudsakligen gäller fondens förvaltning och placeringsverksamhet, styrningen av och tillsynen över fonden samt fondens bokslut. I fråga om fondens inkomster och utgifter föreslås lagen ha hänvisningar till StaPL.

Ikraftträdande

Lagarna är avsedda att träda i kraft 1.1.2007.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.