Förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsepension

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om avträdelsepension

RP 174/2005 rd

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den, som får avträdelsepension, oberoende av överlåtelsebegränsningen skall kunna överlåta äganderätten till den åkermark som omfattas av en förbindelse, förutsatt att personen förbehåller sig ständig besittningsrätt till det område som han eller hon överlåtit.

Det föreslås också att delägarna i ett dödsbo skall kunna skifta en brukningsenhet, som helt eller delvis ingår i dödsboet, enligt ärvdabalken, utan att skiftet inverkar på pensionen till den dödsbodelägare som får avträdelsepension. I det fallet förutsätts emellertid att minst 15 år har förflutit sedan delägaren i dödsboet ingick förbindelsen om att inte odla.

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft 1.1.2006. Lagen skall tillämpas på överlåtelser som sker efter det att lagen har trätt i kraft.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.