Förslag till ändringar i systemet med avträdelsestöd

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av vissa lagar som gäller avträdelsesystemen (

RP 91/2007 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk ändras så att tillskottsmark endast kan avträdas till jordbrukare som inte ännu har fyllt 50 år. Ändringen av åldersgränsen för förvärvare skulle också gälla dem som bedriver renhushållning, om renar avträds som tillskottsrenar.

Enligt den föreslagna ikraftträdandebestämmelsen skulle den nya åldersgränsen för förvärvare vid avträdelse av tillskottsmark tillämpas på avträdelser under perioden 1.1.2008–31.12.2010. Om en avträdare dock senast före utgången av år 2007 har fått beslut om att stöd beviljas, kan avträdelsen ske i enlighet med beslutet om stöd också efter det.

Dessutom föreslås i propositionen sådana ändringar i avträdelsestödssystemet och de tidigare systemen för avträdelse från jordbruk som föranleds av den folkpensionslagstiftning som kommer att träda i kraft vid ingången av år 2008.

Ikraftträdande

Lagarna är avsedda att träda i kraft 1.1.2008.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005, eller per e-post på adressen

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.