Förslag till ändringar i militärpensionerna

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät till riksdagen den 16 oktober 2009 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 98 § i lagen om statens pensioner (

RP 203/2009 rd

).

Bakgrund

Pensionssystemet för militärer skiljer sig i vissa avseenden från det allmänna pensionssystemet. En militär har bland annat rätt till ålderspension om han eller hon har uppnått den avgångsålder som bestäms i speciallagstiftningen eller har en anställningstid på minst 30 år i militära tjänster eller uppdrag. En person som tjänstgör som flygare har rätt till pension på basis av en anställningstid på minst 20 år. Eftersom tjänstekarriären är kortare tillväxer militärpension snabbare än allmän pension. På grund av den snabba pensionstillväxten har det för militärpensioner fastställts ett maximibelopp som är 60 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Det finns bestämmelser om obligatoriska avgångsåldrar för militärer och efter att en sådan ålder har uppnåtts kan militärer inte fortsätta i sina tjänster. Därför har den obligatoriska avgångsåldern en särskild betydelse då pensionen för en militär fastställs.

Tillämpning av livslängdskoefficienten

Enligt 72 § i lagen om statens pensioner (1295/2006) tillämpas livslängdskoefficienten från början av år 2010 så att då ålderspensionen börjar omräknas pensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då arbetstagaren fyllde 62 år. Om ålderspensionen börjar före det år då arbetstagaren fyller 62 år, omräknas pensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då pensionen börjar.

På militärpensioner tillämpas livslängdskoefficienten för det år då pensionen börjar så att pensionen först avgränsas till ett maximibelopp på 60 procent och sedan tillämpas livslängdskoefficienten på det avgränsade beloppet.

Föreslagna lagändringar

På grund av den obligatoriska avgångsåldern för militärer kan en militär inte utöka sin pension efter det att avgångsåldern uppnåtts, om han eller hon vill kompensera för livslängdskoefficientens inverkan genom att fortsätta i sin tjänst.

Det föreslås därför att lagen om statens pensioner ändras i fråga om militärpensioner så att livslängdskoefficienten skall tillämpas på en militärs intjänade pension innan pensionen avgränsas till maximibeloppet. Som livslängdskoefficient används då den livslängdskoefficient som fastställts för det år då militärens ålderspension börjar. I det fall att en militär beviljas invalidpension på grund av arbetsoförmåga, omräknas pensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då arbetsoförmågan började. På så sätt tillämpas livslängdskoefficienten på en militärs invalidpension på samma sätt som på ett invalidpensionsfall inom det allmänna pensionssystemet.

Det föreslås också att det i lagens ikraftträdandebestämmelse fastställs att livslängdskoefficienten inte tillämpas på en militär vars rätt till ålderpension har uppkommit och vars pension skulle ha kunnat börja före år 2010. Syftet med de föreslagna ändringarna är att lindra livslängdskoefficientens inverkan särskilt under en övergångsperiod då lagen träder i kraft, och därmed trygga en kontrollerad pensionsavgång.

Det föreslås vidare att ordalydelsen i lagens 98 § 1 mom. ska ses över.

Ikraftträdandet

Lagens avses träda i kraft 1.1.2010.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.