Förslag till ändringar i lagen om kommunala pensioner

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala pensioner (

RP 19/2006 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Målet med denna proposition är att göra det möjligt för personalgrupper att fortsättningsvis omfattas av det kommunala pensionssystemet, om de vid omorganisering av funktioner övergår i ett sådant bolags tjänst där kommunerna har bestämmande inflytande och som inte i dagsläget kan ansluta sig som medlemssamfund till en kommunal pensionsanstalt.

I propositionen föreslås att aktiebolag och stiftelser, som kommuner eller samkommuner har bestämmande inflytande i och som bistår vid produktionen av tjänster som skötseln av kommunernas lagstadgade uppgifter förutsätter och funktioner som direkt betjänar dessa, om de så önskar kan ordna pensionsskydd för personalen enligt det kommunala pensionssystemet. Förutom aktiebolag och stiftelser som producerar tjänster som bygger på lag och funktioner som direkt betjänar dessa, kan ett aktiebolag eller en stiftelse som kommuner eller samkommuner har bestämmande inflytande i ansluta sig som medlemssamfund till en kommunal pensionsanstalt, om majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget eller stiftelsen bildades har omfattats av det kommunala pensionssystemet.

Ett aktiebolag eller en stiftelse som den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund har bestämmande inflytande i måste dock inte ansluta sig som medlemssamfund till den kommunala pensionsanstalten, utan kan även som alternativ välja den privata sektorns pensionssystem. Den kommunala pensionsanstaltens styrelse fattar beslut i ärenden som gäller anslutning som medlemssamfund på basis av ansökan.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft 1.1.2007.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.