Förslag till ändring av utkomstskyddet för arbetslösa

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor samt 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner(

RP 140/2004 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringens proposition syftar till att förbättra möjligheten att uppfylla arbetsvillkoret i arbetet som företagare för dem som från att ha varit löntagare etablerar sig som företagare, och gör det möjligt för dem som blir löntagare efter att ha varit företagare att bevara det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa.

I propositionen föreslås en efterskyddstid på 32 kalenderveckor för företagare som blir löntagare och från att ha varit medlem i en företagarkassa blir medlem i en löntagarkassa. Efterskyddet skall också gälla utbildningsstöd. Av de företagarförmåner som löntagarkassan betalar finansierar kassan då 5,5 procent av dagpenningarna och förtjänststödets förtjänstdel, medan staten finansierar grunddagpenningen och den del som motsvarar barnförhöjningen, och den återstående delen finansieras av den företagarkassa, i vilken förmånstagaren som medlem senast uppfyllt sitt arbetsvillkor.

Det föreslås vidare att granskningsperioden för arbetsvillkoret förlängs från 24 månader till 26 månader i de fall där en löntagare som tidigare fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning har arbetat som företagare över 16 månader, men högst 18 månader. Då skulle en medlem i en arbetslöshetskassa som omfattas av arbetsvillkoret 34 kalenderveckor och en person som omfattas av grundskyddet kunna uppfylla arbetsvillkoret för löntagare, om företagarverksamheten pågår högst 18 månader. I fråga om grunddagpenning föreslås det dessutom att man till arbetsvillkoret för företagare kan räkna arbete som hör till arbetsvillkoret för löntagare under de närmast föregående 28 månaderna i stället för under 24 månader.

För att arbetsvillkoret för företagare inte skall behöva uppfyllas på grundval av en oabruten företagarperiod under dagpenningperioden, föreslås det att en företagares dagpenningperiod kan börja från början när arbetsvillkoret för företagare uppfylls under en arbetslöshetsdagpenningperiod på grundval av olika företagarperioder. Maximitiden för arbetslöshetsdagpenning för företagare kan under arbetsslöshetsdagpenningperioden räknas på nytt från början i de fall där arbetsvillkoret uppfylls på grundval av företagarperioder som pågått i minst 12 månader. Perioderna skall uppfylla kraven på arbetsvillkor.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2005.

Beställning av regeringsproposition

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.