Förslag till ändring av lagstiftningen i samband med 2005 års pensionsreform

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om sjömanspensioner samt till ändring av pensionslagstiftningen (

RP 39/2004 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen om sjömanspensioner

Det föreslås att i SjPL införs motsvarande ändringar som redan har införts i den privata sektorns övriga pensionslagar genom lagarna 633 ? 644/2003. Dessutom föreslås vissa ändringar i SjPL av teknisk natur i överensstämmelse med dem som införts i den privata sektorns övriga pensionslagar.

Enligt propositionen skall pensionen enligt SjPL beräknas på grundval av lönen och enligt intjäningsprocenten för varje enskilt år. Pensionsbeloppet skall påverkas av inkomsterna under alla år i arbetslivet. För personer i 18 ? 52 års ålder tillväxer pensionen med 1,6 %, från 53 ? 62 års ålder med 2,0 % och från 63 ? 68 års ålder med 4,5 % av årsinkomsten.

Om ålderspensionen uppskjuts efter 68 års ålder, läggs en uppskovsförhöjning på 0,4 % till pensionen för varje uppskjuten månad. Pensionen kan också tas ut ett år i förtid, räknat från 63 års ålder eller från den sänkta pensionsålder som arbetstagaren har uppnått då pensionen börjar, dock tidigast från början av den månad som följer efter det att arbetstagaren har fyllt 55 år. Förtidsminskningen för varje tidigarelagd månad skall vara 0,6 %. Den försäkrade skall också ha möjlighet att gå i ålderspension vid en sänkt pensionsålder.

Det föreslås att deltidspension kan betalas fram till 68 års ålder och att arbetslöshetspensionen dras in för dem som är födda år 1950 eller senare.

Enligt förslaget skall definitionen på arbetsoförmåga ändras att motsvara definitionen i APL och rätten till pension för återstående tid anslutas till alla invalidpensioner. Beräkningen av pensionslönen för återstående tid skall ändras på samma sätt som beräkningen enligt APL. Långvarigt invalidpensionerades pensionsnivå skall tryggas genom att höja invalidpensionerna med en åldersavhängig koefficient när det har gått fem år sedan pensionen började betalas ut. Invalidpensionen skall ändras till ålderspension vid 63 års ålder. De som är födda efter år 1943 skall inte längre ha rätt till individuell förtidspension.

Det föreslås vidare att den nya lönekoefficienten och den livslängdskoefficient som tas i bruk år 2009 skall tillämpas också inom sjömanspensionssystemet. Pensionen för oavlönade perioder skall fastställas i överensstämmelse med bestämmelserna i APL.

Ändringarna i pensionslagstiftningen från år 2005 (633 ? 644/2003)

Pensionsgrundande inkomster

Det föreslås att bestämmelserna om de pensionsgrundande arbetsförtjänsterna ändras att motsvara vedertagen praxis vid tillämpningen av arbetspensionslagarna, dock så att semesterersättning som betalas när anställningsförhållandet upphör alltid skall beaktas i de pensionsgrundande arbetsförtjänsterna. Ändringen gäller också SjPL.

Invalidpension

Enligt propositionen skall en arbetstagare inte ha rätt till invalidpension, om arbetsförtjänsterna överstiger 60 % av den tidigare stabiliserade inkomstnivån. För sådan tid skall invalidpensionstagaren tjäna in ny pension på basis av arbetsförtjänsten, men inte för tiden med pension.

Det föreslås att den pensionsgrundande inkomsten för återstående tid skall beräknas på basis av inkomsterna under de högst fem kalenderår som föregår pensionsfallsåret. Vid beräkningen av den intjänade pensionen och pensionen för återstående tid skall de arbetsförtjänster och inkomster som lagstadgade socialförsäkringsförmåner baserar sig på beaktas fram till slutet av den kalendermånad som föregår pensionsfallsåret. Om en person har inkomster endast under pensionsfallsåret, under året därpå eller före 23 års ålder, tillämpas de bestämmelser som redan stadfästs och som träder i kraft 1.1.2005.

Ålderspension

Det föreslås att arbetsförtjänsterna skall beaktas fram till slutet av den månad som närmast föregår den tidpunkt då ålderspensionen börjar. Inkomster under åren 2005 och 2006, vilka ligger till grund för socialförsäkringsförmåner, skall emellertid beaktas endast fram till slutet av den kalendermånad som föregår pensionsfallet för ålderspensionen. Från början av år 2007 skall också socialförsäkringsförmåner beaktas på samma sätt som arbetsförtjänster. Ändringarna gäller också SjPL.

I propositionen föreslås vidare, att om den försäkrade fyller 63 år under primärtiden för sjukdagpenning, skall arbetspensionen beräknas och beviljas direkt som ålderspension. Om sjukdagpenning har betalats för samma tid, för vilken ålderspension beviljas, betalas en del av pensionen till sjukförsäkringsfonden till ett belopp som motsvarar den sjukdagpenning som betalats för samma tid som pensionen.

Deltidspension

Det föreslås att ikraftträdelsebestämmelsen för deltidspension ändras för personer som är födda år 1946 eller tidigare, så att också deltidspensionstagare i denna ålderskategori på ansökan beviljas ålderspension utan förtidsminskning vid 63 års ålder. Om den försäkrade fortsätter att arbeta och inte ansöker om ålderspension, ändras deltidspensionen automatiskt till en lika stor ålderspension vid 65 års ålder, även om arbetet inte upphör. För personer i 65 ? 68 års ålder tillväxer pensionen med 1,5 procent per år.

Om pensionsfallet för deltidspensionen inträffar år 2005, fastställs den stabiliserade inkomsten enligt de bestämmelser som gällt före år 2005. Den stabiliserade inkomsten bestäms enligt den pensionsgrundande inkomsten för återstående tid, om pensionsfallet inträffar år 2006 eller senare. Detta gäller även år 1946 eller tidigare födda personer.

Ändringarna gäller också SjPL.

Oavlönade perioder och fortsatt pensionstillväxt

Det föreslås att man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten för återstående tid skall beakta också specialvårdspenning enlig sjukförsäkringslagen (364/1963, SFL), stöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och utbildningsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

I fortsättningen skall pensionstillväxten för perioder med moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt SFL enligt förslaget ersättas med en pensionstillväxt, som beräknas på basis av de föräldrapenninggrundande inkomsterna, så att inkomsten höjs med koefficienten1.17.

Som inkomstgrund för de familjepolitiska förmånerna föreslås ett lagstadgat belopp om 523,61 ¤ per månad också när den inkomst som ligger till grund för föräldraförmånen är mindre än detta belopp. Om föräldraförmånen på grund av att den försäkrade återgår till arbetet har betalts till ett belopp som motsvarar minimidagpenning, skall minimidagpenningens belopp ligga till grund för pensionstillväxten. Då tillväxer pensionen både på basis av arbetsförtjänsten och minimidagpenningen.

Enligt propositionen gäller den nedre åldersgränsen på 18 år både den pensionsrätt som baserar sig på förvärvsinkomster och den som baserar sig på socialförsäkringsförmåner. För att en person inte skall få rätt till arbetspension enbart på basis av socialförsäkringsförmåner, föreslås det därför att arbetstagaren före pensionsfallet i vilket fall som helst har haft minst 12 566,70 ¤ i förvärvsinkomster enligt arbetspensionslagarna.

Ändringarna gäller också SjPL.

Basårsnivån i fråga om penning- och gränsbelopp

Det föreslås att de penning- och gränsbelopp som ingår i lagen skall ändras till 2004 års indexnivå. I lagen om pension för företagare och i lagen om pension för lantbruksföretagare bibehålls året för lagens ikraftträdande, dvs. 1970, som basår.

Sakkunnigläkare

I propositionen föreslås att 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) inte skall tillämpas på bedömningar som görs av pensionsanstaltens sakkunnigläkare i samband med avgörandet av ärenden som gäller medicinska frågor.

Pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år och för tiden med studier

Enligt förslaget skall endast de som fyllt 18 år ha rätt till förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden med studier.

Enligt förslaget ger högre högskoleexamen rätt till förmånen för högst fem år, yrkeshögskoleexamen för fyra år och lägre högskoleexamen samt yrkesinriktad grundexamen för tre år.

En examen som avlagts utomlands skall på motsvarande sätt berättiga till förmånen, förutsatt att personen har fått studiestöd enligt lagen om studiestöd.

Pensions-Kansa och kreditförsäkringsverksamhet

I propositionen föreslås att de återstående fordringarna hos de arbetspensionsförsäkringsbolag som varit mottagare av Pensionsförsäkringsbolaget Kansas försäkringsbestånd skall amorteras i samband med ansvarsfördelningen år 2005. Genom en lag om saken skall social- och hälsovårdsministeriets beslut om de grunder som avses i 12 § 4 mom. APL (1116/96) upphävas.

Det föreslås att återbetalningen av medel för den kreditförsäkringsrörelse som övergått till Försäkringsaktiebolaget Garantia skall från och med år 2005 ske årligen i samband med ansvarsfördelningen.

Ikraftträdandet

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft 1.1.2005.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens proposition finns på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.