Förslag till ändring av lagen om avträdelsepension

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om avträdelsepension (

RP 46/2007 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att 13 § i lagen om avträdelsepension ändras så att personer som får avträdelsepension utan hinder av förbindelse att inte odla åker och försäljningsbegränsningsförbindelse för åker kan överlåta åker som utan avbrott i minst 15 år inte har varit odlad. En förutsättning är att området naturligt har stadigvarande tagits ur produktion och upphört att vara åker.

Ikraftträdande

Lagen avses träda i kraft 1.1.2008. Lagen skall tillämpas på överlåtelser som sker efter att lagen har trätt i kraft.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns också på Internet på

www.eduskunta.fi

.