Förslag om att hålla folkpensionsindex på 2009 års nivå

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät den 15 september 2009 regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex år 2010 (

RP 148/2009 rd

).

Det huvudsakliga innehållet

Syftet med propositionen är att under den ekonomiska recessionen hindra en sänkning av de förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Enligt förhandsbedömningar skulle man utan en lagändring bli tvungen att sänka poängtalet för folkpensionsindex för 2010 till följd av att prisnivån har sjunkit, eftersom levnadskostnadsindexet under hela början av året 2009 har varit på en lägre nivå än medeltalet för juli-september 2008.

Folkpensionsindex på samma nivå som år 2009

Det föreslås att poängtalet för folkpensionsindex 2009 undantagsvis ska användas också år 2010. Poängtalet är 1502. Lagen ska gälla folkpensioner och andra sådana förmåner som justeras enligt folkpensionsindex eller som i övrigt är bundna till beloppet av folkpensionen. Till dessa andra förmåner hör bl.a. arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd och utkomststöd.

Folkpensionsindexet följer levnadskostnadsindex, som uträknas av Statistikcentralen utgående från prisuppgifterna för de viktigaste varorna och tjänsterna. Folkpensionens belopp justeras årligen genom att beakta förändringen i prisnivån föregående år. Folkpensionsanstalten fastställer indexet för följande år utgående från medelvärdet av levnadskostnadsindex för juli, augusti och september.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2009.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2010. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2010.

Beställning av regeringens proposition

Regeringspropositionerna kan beställas på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post,

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats

www.eduskunta.fi

.