Förslag om att arbetsförmågan ska utredas efter 90 dagar med sjukdagpenning

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät till riksdagen den 7 oktober 2011 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av lagen om företagshälsovård (

RP 75/2011 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt förslaget ska företagsläkaren i fortsättningen bedöma den återstående förmågan hos arbetstagare som varit långvarigt sjukskrivna. Dessutom ska arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården utreda arbetstagarens möjligheter att fortsätta arbeta. Arbetstagaren ska lämna Folkpensionsanstalten (FPA) ett utlåtande från företagshälsovården om sin arbetsförmåga och möjligheterna att fortsätta arbeta senast när sjukdagpenning har betalats för 90 arbetsdagar.

För att Folkpensionsanstalten ska få information om långvarig sjukfrånvaro i tid, föreslås det att ansökan om sjukdagpenning ska göras inom två månader från arbetsoförmågans början. För närvarande ska ansökan göras inom fyra månader. Enligt den föreslagna lagen ska arbetsgivaren anmäla arbetstagarens sjukfrånvaro till företagshälsovården senast när frånvaron har fortgått en månad.

Avsikten med förslaget är att förbättra möjligheterna att tillräckligt tidigt ingripa i långvariga perioder av arbetsoförmåga. Förfarandet anses stöda återställandet av arbetsförmågan och göra det lättare för arbetstagaren att återgå i arbete efter sjukfrånvaron. Även om det föreslås att det ska vara ett villkor för utbetalning av sjukdagpenning att utlåtandet lämnas till FPA efter 90 dagar, uppskattas förslaget inte leda till nämnvärt många avbrott i utbetalningen av dagpenning.

Propositionen är en av regeringens åtgärder för att förlänga tiden i arbetslivet. Förslaget grundar sig på ställningstaganden av arbetshälsogruppen, som letts av statssekreterare Eeva Kuuskoski, och arbetslivsgruppen, som letts av direktör Jukka Ahtela.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.6.2012.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.