Försäkringsdomstolen kan avgöra om innehållningen av arbetstagares pensionsavgift är lagenlig, men inte bestämma att avgiften skall återbetalas

Telp Default Thumbnail Image

Detta meddelande upphäver Pensionsskyddscentralens juridiska avdelnings meddelande

LA 4/2003

(endast på finska).

Försäkringsdomstolen har meddelat ett beslut (VakO 30.10.2003, 1175/2001/3117), genom vilket domstolen har lämnat ett yrkande om återbetalning av arbetstagares pensionsavgift utan prövning eftersom det inte hör till dess behörighet. Försäkringsdomstolen avvisade också ett yrkande om dröjsmålsränta som gäller avgift som skall återbetalas.

I motiveringen till beslutet konstateras att försäkringsdomstolen med stöd av 12 b § och 22 § i lagen om pension för arbetstagare endast kan pröva om innehållningen av arbetstagares pensionsavgift har varit lagstridigt. Försäkringsdomstolen saknar behörighet att bestämma att arbetsgivaren skall återbetala arbetstagares pensionsavgift som felaktigt innehållits från arbetstagarens lön till arbetstagaren, eftersom det är fråga ett ärende som gäller privaträttslig fordran.

Ärendet omfattas av 12 b § och 22 § i lagen om pension för arbetstagare samt 98 § 3 mom. i Finlands grundlag.