Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen sammanslås till en ny Finansinspektion

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den(

RP 66/2008 rd

). Republikens president överlät till riksdagen fredagen den 23 maj regeringens proposition om en ny myndighet för finans- och försäkringstillsyn.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i regeringens proposition att de gällande lagarna om Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen ersätts genom en ny lag om Finansinspektionen. Genom lagen inrättas en ny tillsynsmyndighet, som med vissa undantag övertar den gamla Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens nuvarande uppgifter och tillsynsbefogenheter. Finansinspektionen ska inrättas i anslutning till Finlands Bank.

Finansinspektionen ska övervaka verksamheten på finansmarknaden. Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrades förmåner tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktion upprätthålls.

Förvaltningsorgan

Enligt förslaget ska Finansinspektionens förvaltningsorgan bestå av riksdagens bankfullmäktige och Finansinspektionens direktion och direktör. Finansinspektionens budget ska enligt förslaget fastställas av Finlands Banks direktion.

Avgiftsskyldiga och fastställande av avgifter

Tillsynsavgifter ska betalas av Finansinspektionens tillsynsobjekt, av övriga finansmarknadsaktörer samt av utländska tillsynsobjekts filialer och offentliga samfunds pensionsanstalter. Undantag utgör i detta avseende försäkringsföretags ombud. Med avvikelse från nuvarande praxis ska tillsynsavgifter tas ut också av på försäkringsmarknaden verksamma tillsynsobjekt med säte i någon annan EES-stat som har etablerat filial i Finland.

Av tillsynsobjekten tas i allmänhet ut både en fast grundavgift och en proportionell avgift som baserar sig på verksamhetens omfattning.

Det föreslås betydande ändringar när det gäller de avgiftsandelar som ska betalas av olika grupper av avgiftsskyldiga. För det första beräknar man att kreditinstitutens andel av Finansinspektionens finansiering kommer att minska avsevärt jämfört med år 2007. För det andra ska Finansinspektionen i betydligt större utsträckning än nu inrikta sina resurser på tillsyn och analys av arbetspensionsförsäkringsbolagens placeringsverksamhet och inspektion av livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag. Förutom i försäkringsbolagens avgifter sker förändringar också i de offentliga samfundens pensionsanstalters och arbetslöshetskassornas tillsynsavgifter, som stiger och i pensionsstiftelsernas och pensionskassornas tillsynsavgifter, som sjunker. Ändringarna är delvis baserade på försäkringstillsynens nuvarande arbetsmängd och dels på prioriteringarna av Finansinspektionens uppgifter.

Ikraftträdandet

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft så att den nya tillsynsmyndigheten kan inleda sin verksamhet den 1 januari 2009.

Fortsatta utredningar av den sociala tryggheten

Enligt motiveringen i propositionen ska man genast efter det att Finansinspektionen har inrättats reda ut möjligheterna att överföra vissa av den nuvarande Försäkringsinspektionens tillsynsuppgifter, som gäller verkställigheten och förvaltningen av den sociala tryggheten, till andra myndigheter. Lämpliga i detta avseende är åtminstone Pensionsskyddscentralens och Utbildningsfondens övervakningsverksamhet samt anvisningar om och övervakning av verkställighet av arbetslöshetsförmåner och fastställande av budgeterna och justitieförvaltningsavgifterna för besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och för besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005, eller per e-post på adressen

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.