EU-bestämmelserna om social trygghet revideras

Telp Default Thumbnail Image

Bestämmelserna om social trygghet för personer som rör sig mellan EU-medlemsländerna har reviderats och träder i kraft 1.5.2010. Förordning 1408/71 om social trygghet ersätts av förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

De viktigaste ändringarna

Den nya förordningen gäller alla medborgare i EU-medlemsländerna som omfattas av den sociala tryggheten. Följaktligen omfattas nu också personer som inte förvärvsarbetar av förordningen.

En person omfattas fortfarande av den sociala tryggheten i endast ett EU-medlemsland åt gången. Personen omfattas av det medlemslands lagstiftning om social trygghet där han eller hon utövar arbete som anställd eller egenföretagare. Det finns dock vissa särskilda bestämmelser för arbetstagare och egenföretagare som arbetar i flera olika medlemsländer, liksom för dem som är utsända för att arbeta i ett annat medlemsland. Utsändningstiden för utsända arbetstagare förlängs till två år genom den nya förordningen. Personer som inte förvärvsarbetar omfattas av den sociala tryggheten i sitt bosättningsland.

Genom den nya förordningen säkerställer man att medborgarnas rätt till social trygghet inte avbryts, när de flyttar från ett EU-land till ett annat. Förmåner kan börja betalas provisoriskt i de fall där länderna är av olika åsikt i fråga om vilket land som ska svara för utbetalningen av förmånerna.

Den nya förordningen tillämpas när en EU-medborgare flyttar till eller börjar arbeta i ett annat EU-land efter 1.5.2010. I detta skede gäller ändringen inte EES-länderna (Island, Liechtenstein, Norge), Schweiz eller s.k. tredjelandsmedborgare, utan de omfattas fortfarande av bestämmelserna i den gamla förordningen 1408/71.

Förordningen innehåller bestämmelser om pensioner, sjuk- och arbetslöshetsförmåner, förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdom samt familjeförmåner.

Syftet med förordningen är att göra pensionsansökningsproceduren snabbare i de fall där en person ansöker om pension från flera olika EU-länder. I Finland sköter Pensionsskyddscentralen förfarandet i samband med ansökan om pension.

I framtiden sker det nödvändiga informationsutbytet mellan medlemsländernas socialförsäkringsinstitutioner elektroniskt. Avsikten är att övergången till elektroniskt informationsutbyte sker senast år 2012. Som kontaktpunkt för informationsutbytet i Finland fungerar Folkpensionsanstalten.