Elektroniskt pensionsutdrag och andra lagändringar stadfästa

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste tisdagen den 30 december 2008 de lagändringar som ingår i regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och av vissa lagar som har samband med den (

RP 171/2008 rd

).

De stadfästa lagarna

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare, lag om ändring av lagen om pension för företagare, lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare, lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare, lag om ändring av lagen om sjömanspensioner och lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner. De stadfästa lagarnas författningsnummer är

1097–1104/2008

.

Elektroniskt pensionsutdrag

Arbetstagaren kan själv välja om pensionsutdraget ska vara skriftligt eller elektroniskt. Valet blir möjligt när det elektroniska pensionsutdraget tas i bruk från och med 2009. Alla försäkrade som inte uttryckligen valt elektroniskt pensionsutdrag fortsätter att få skriftliga pensionsutdrag.

Det elektroniska pensionsutdraget har redogjorts för i regeringens proposition om saken och i ett tidigare publicerat

meddelande

.

Försäkring av arbetstagare som sänds till Finland

Lagen om pension för arbetstagare gäller inte arbetstagare som en utländsk arbetsgivare sänder till Finland för att arbeta, om utlandskommenderingen pågår högst två år. När en arbetsgivare sänder en arbetstagare till Finland för att arbeta i mer än två år eller när arbetet i Finland av oförutsedda orsaker fortgår i mer än två år, kan Pensionsskyddscentralen emellertid på ansökan befria den utländska arbetsgivaren från försäkringsskyldigheten för en tid av högst fem år, räknat från den tidpunkt då arbetet i Finland börjar. Saken beskrivs närmare i regeringens proposition och i det ovan nämnda meddelandet.

Ikraftträdandet

Lagarna träder i kraft 1.1.2009.

Riksdagens uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen följer hur antalet utländska arbetstagare utvecklas och inom vilka branscher de arbetar samt utreder om det går att förbättra övervakningen av om de utländska arbetsgivarna uppfyller sina skyldigheter i fråga om skatter och socialförsäkringsavgifter, och i förekommande fall vidtar åtgärder utifrån sina utredningar.

Beställning av regeringens proposition och författningstext

Författningstexter och regeringens propositioner kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post,

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.