Det skyddade beloppet vid utsökning och underhållsbidraget ändrades inte år 2004

Telp Default Thumbnail Image

Skyddat belopp vid utsökning

De skyddade beloppen vid utsökning ändrades inte för år 2004. Det skyddade belopp som skall lämnas outmätt från en ensam gäldenärs lön och pension är 18 euro per dag, dvs. 540 euro i månaden. Dessutom skall gäldenären få behålla 6,56 euro per dag för varje familjemedlem som han försörjer. Tabellen över de skyddade beloppen och över inkomstgränserna vid utmätning av lön och av pension finns som bilaga till cirkulär A 30/2001.

Underhållsbidrag

Underhållsbidragen uppräknas inte med index år 2004. I familjepensionerna behövs underhållsbidragets belopp då man beräknar pensioner i fall där förmånslåtarens tidigare make har rätt till efterlevandepension (4 a § APL). Beloppet av den tidigare makens familjepension beräknas utgående från underhållsbidraget, som höjts med levandskostnadsindex. Förordningen (1094/2001) och tabellen över höjningen av underhållsbidraget finns som bilaga till cirkulär A 1/2002.

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten samt närmare uppgifter

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. På Internet finns regeringspropositionerna på

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

. Närmare uppgifter om utsökning finns till exempel på justitieministeriets sidor

www.om.fi

under länken utsökning.