Den nordiska konventionen om social trygghet har godkänts

Telp Default Thumbnail Image

Den nordiska konventionen om social trygghet och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska konventionen om social trygghet

Republikens president har godkänt konventionen om social trygghet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Dessutom har presidenten stadfäst lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen i enlighet med regeringens proposition.

Konventionen är avsedd att träda i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den månad då alla avtalsparter har meddelat Danmarks regering att de godkänner konventionen. Lagen som ansluter till konventionen är avsedd att träda i kraft genom republikens presidents förordning vid samma tidpunkt som konventionen.

I cirkulär A 39/2003 redogörs för regeringens proposition om saken (

RP 140/2003 rd

).

Den stadfästa författningens nummer är (

186/2004

).

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. På Internet finns regeringspropositionerna på

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.