Den kommunala och statliga pensionsreformen

Telp Default Thumbnail Image

Lagarna om den kommunala och statliga pensionsreformen har stadfästs. Lagarna träder i kraft 1.1.2005.

I cirkulär A 18/2004 (endast på finska) redogörs för regeringens proposition om den kommunala pensionsreformen (

RP 45/2004 rd

) och regeringens proposition om den statliga pensionsreformen (

RP 46/2004 rd

).

Under riksdagsbehandlingen gjordes några ändringar i lagförslagen och vissa ändringar av teknisk natur. Nedan redogörs för de viktigaste ändringarna i lagarna samt för riksdagens uttalanden.

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner och lag om ändring av 34 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Bestämmelsen om pensionsanstaltens läkares roll preciserades så att pensionsanstaltens läkare enbart deltar i beredningen av ärenden och inte i själva avgörandet och att han kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan att följa vad som i 23 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bestäms om formkrav. Dessutom ändrades termen ?sakkunnigläkare? till ?legitimerad läkare?. (140 § KomPL)

De stadfästa lagarna (

713/2004 – 714/2004

).

Riksdagens uttalanden

1. Riksdagen förutsätter att regeringen ger akt på i vilken mån den nu godkända pensionsnormeringen inverkar på nivån av begynnande pensioner. Riksdagen förutsätter vidare att regeringen låter utreda eventuella brister i företagshälsovården och arbetarskyddet i kvinnodominerade, fysiskt tunga låglönebranscher i kommunsektorn och att den utifrån detta före 2007 lägger upp ett program för att rätta till bristerna och sätta in effektivare åtgärder för att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga.

2. Riksdagen förutsätter att regeringen låter utreda om lagstiftningen behöver ändras för att säkerställa att de särskilda kraven i uppgifter som har med allmän säkerhet att göra eller är ansvarsfulla med tanke på ett allmänt intresse blir behörigen beaktade i praxis med att bevilja invalidpension samt i företagshälsovården och arbetarskyddet.

Lag om ändring av lagen om statens pensioner och lag om ändring av 35 § i statstjänstemannalagen

Bestämmelsen om statskontorets läkares roll preciserades så att statskontorets läkare enbart deltar i beredningen av ärenden och inte i avgörandet och att han eller hon kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan att följa vad som i 23 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bestäms om formkrav. Dessutom ändrades termen ?sakkunnigläkare? till ?legitimerad läkare?. (18 b § 8 mom. StPL)

Ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 35 § i statstjänstemannalagen ändrades så att de domare som med stöd av 75 § i statstjänstemannalagen har rätt till en högre avgångsålder än 68 år behåller den.

De stadfästa lagarna (

679/2004 – 682/2004

).

Riksdagens uttalanden

1. Riksdagen förutsätter att regeringen låter utreda om lagstiftningen behöver ändras för att säkerställa att de särskilda kraven i uppgifter som har med allmän säkerhet att göra eller är ansvarsfulla med tanke på ett allmänt intresse blir behörigen beaktade i praxis med att bevilja invalidpension samt i företagshälsovården och arbetarskyddet.

2. Riksdagen förutsätter att regeringen ger akt på i vilken mån den nu godkända pensionsnormeringen inverkar på begynnande pensioner. Riksdagen förutsätter vidare att regeringen låter utreda eventuella brister i företagshälsovården och arbetarskyddet i fysiskt tunga låglönebranscher i den offentliga sektorn och att den utifrån detta före 2007 lägger upp ett program för att rätta till bristerna och sätta in effektivare åtgärder för att upprätthålla arbetsförmågan.

Beställning av regeringspropositionen och lagtexterna

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.