Behandlingen av pensionsärenden vid Statskontoret överförs till Kommunernas pensionsförsäkring

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste 4.6.2010 de lagändringar som ingick i regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner och lagen om statskontoret och vissa andra lagar som har samband med dem (RP 4/2010 rd).

Det huvudsakliga innehållet

Behandlingen av enskilda kunders pensionsärenden vid Statskontoret överförs till Kommunernas pensionsförsäkring. I fortsättningen kommer Kommunernas pensionsförsäkring att behandla pensionsansökningar som lämnats in av personer som omfattas av statens pensionssystem, fattar pensionsbeslut, sköter arbetspensionsrehabilitering och betalar ut pensioner och rehabiliteringsförmåner. Syftet med ändringen är att skapa betydande kostnadsinbesparingar för bägge pensionssystemen. Kommunernas pensionsförsäkring börjar fungera med namnet Keva. Namnet tas i bruk vid ingången av år 2011.

Ändringarna har beskrivits utförligare i ett tidigare meddelande

och i regeringens proposition (

RP 4/2010 rd

).

De stadfästa lagarna

Lag om ändring av lagen om statens pensioner, lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret, lag om ändring av 1 och 18 § i lagen om pension för riksdagsmän, lag om ändring av 4 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän och lag om ändring av 5 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier.

Numren på de stadfästa lagarna är 468/2010 – 473/2010.

Ikraftträdandet

Lagarna träder i kraft 1.1.2011.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner på finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats på adressen

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi