Behandlingen av pensionsärenden som gäller Folkpensionsanstaltens anställda överförs till Kommunernas pensionsförsäkring

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste 10.12.2010 de lagändringar som ingick i regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner och 13 och 14 § i lagen om Folkpensionsanstalten (RP 118/2010 rd).

Det huvudsakliga innehållet

Det föreslås i propositionen att behandlingen av pensionsärenden som gäller de anställda vid Folkpensionsanstalten ska överföras till Keva i början av år 2012.

I lagen om kommunala pensioner och i lagen om statens pensioner infördes även ändringar till följd av att riksdagen har antagit lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Vid riksdagsbehandlingen gjordes det en lagteknisk justering av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om kommunala pensioner och lagen som statens pensioner. I övrigt antogs lagarna enligt regeringens proposition.

Närmare information om ändringarna finns i regeringens proposition (

RP 118/2010 rd

).

Numren på de stadfästa lagarna är 1092/2010–1094/2010.

Ikraftträdandet

Lagarna träder i kraft 1.1.2011. 1 § 3 mom., 137 § 3 mom., 137 b § och 141 a § i lagen o m kommunala pensioner samt 13 § och 14 § 4 mom. i lagen om Folkpensionsanstalten träder dock i kraft först 1.1.2012.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner på finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.