Ändringarna i utsökningslagstiftningen har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

De stadfästa lagarna

Utsökningsbalken, lagen om verkställighet av skatter och avgifter samt vissa lagar i samband med den har stadfästs.

Genom utsökningsbalken upphävs den gamla utsökningslagen från år 1895. Utsökningsbalken bygger till stor del på de tidigare delreformerna av utsökningslagen. I utsökningslagen har bland annat också bestämmelserna om utsökningsorganisationen, slutgiltig preskription av skuld, verkställighet av säkringsåtgärder samt sökande av ändring ändrats.

Lagen om verkställighet av skatter och utgifter ersätter den gamla lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

En del av de föreslagna lagarna ändrades i riksdagsbehandlingen. I utsökningsbalken infördes bl.a. följande ändringar:

  • Utsökningsdistrikten bestäms genom förordning av statsrådet i stället för av justitieministeriet. (1:11 §)

  • Med makar avses utöver makar, personer som lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och parter som lever i registrerat partnerskap också personer som lever i ett annat parförhållande i gemensamt hushåll, dvs. parter av samma kön som inte har registrerat sitt partnerskap. (1:16 §)

  • En fordran preskriberas när utsökningsgrundens tidsfrist löper ut. I riksdagsbehandlingen slopades ordet ”slutgiltig”. (2:27.1 §)

  • Till utsökningsbalkens 2 kap. 27 § fogades ett nytt 3 moment, som gäller dom om förlängning av utsökningsgrundens tidsfrist innan den ursprungliga tidsfristen har löpt ut. Genom dom fastställs att den ursprungliga utsökningsgrunden är verkställbar till dess att den förlängda tidsfristen har löpt ut, dvs. 10 år, räknat från det att den ursprungliga tidsfristen har löpt ut. Verkställigheten kan således förlängas utan avbrott från det att den ursprungliga tidsfristen har löpt ut.

  • Till utsökningsbalkens 2 kap. 27 § fogades ett nytt 4 moment så, att en förlängning av utsökningsgrundens tidsfrist inte påverkar ställningen för andra som ansvarar för samma skuld. I förhållande till andra som ansvarar för skulden anses det att geldenärens ansvar alltid preskriberas vid den tidpunkt då den ursprungliga tidsfristen löper ut. Annan person som ansvarar för skulden är t.ex. borgensmannen.

  • Vid utmätning av lön (och pension, tillägg här) som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen är geldenärens skyddade belopp för geldenärens egen del 19,50 euro per dag och för make samt för egna och makens barn som han eller hon försörjer sju euro per dag (4:48 §).

I lagen om verkställande av skatter och utgifter gjordes bl.a. följande ändringar:

  • Ett finansiellt institut eller kreditinstitut, någon som bedriver indrivningsverksamhet eller någon annan syssloman får inte vid utsökning av en offentlig fordran uppträda som sökande eller ombud på uppdrag av borgenären (5 §). Ordalydelsen i bestämmelsen preciserades så att den bättre motsvarar bestämmelsens syfte. Bestämmelsen innehåller således ett förbud att använda ombud och att överföra en offentlig fordran för indrivning.

  • En offentlig fordran preskriberas fem år efter ingången av året efter det år då den påfördes eller debiterades, och i annat fall vid ingången av året efter det år då fordran förföll till betalning (20 §). I riksdagsbehandlingen slopades ordet ”slutgiltig”.

Riksdagen godkände dessutom följande uttalanden:

  • Riksdagen förutsätter att regeringen följer hur bestämmelserna om anmälan till förmyndarmyndigheten om minderåriga gäldenärer fungerar i praktiken och vid behov vidtar åtgärder för att förbättra regleringen.

  • Riksdagen förutsätter att regeringen utreder om det är ändamålsenligt och även med hänsyn till gäldenärernas rättssäkerhet och de indrivningskostnader som drabbar dem motiverat att tillåta ombud vid utsökning av offentliga fordringar.

Regeringens proposition (

RP 83/2006 rd

) om saken har redogjorts för i ett tidigare

meddelande

.

Lagarna träder i kraft 1.1.2008. Om ikraftträdandet av bestämmelserna om utsökningens centralförvaltning föreskrivs särskilt genom lag.

Numren på de stadfästa lagarna

705/2007 – 714/2007

.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.