Ändringarna i lagstiftningen om avträdelsesystem har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

De stadfästa lagarna

Lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, lagen om ändring av avträdelsestöd för lantbruksföretagare, lagen om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, lagen om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare och lagen om ändring av 26 § i folkpensionslagen har stadfästs.

Lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk innebär en fortsättning på avträdelsestödssystemet för lantbruksföretagare som upphör med att bedriva jordbruk åren 2007-2010.

De föreslagna lagarna ändrades i riksdagsbehandlingen. I lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk gjordes bl.a. följande ändringar:

  • Vid avträdelse vid 56 års ålder för att genomföra en generationsväxling eller genom att överlåta åkermark som tillskottsmark förvärvaren också vara avträdarens makes barn och dennes make, avträdarens brors eller systers barn och dennes make eller avträdarens makes brors eller systers barn och dennes make. ( 2 kap. 8 §)

  • Vid överlåtelse av åkermark till tilläggsmark till andra än familjemedlemmar och nära släktingar stiger åldersgränsen från 57 till 60 år först år 2009. (2 kap. 8 §)

  • Enligt förslaget i propositionen kunde pensionsanstalten framskjuta datumet för ansökans anhängigblivande, om den som ansöker om stöd inte inom skälig tid lämnar in nödvändig tilläggsutredning, men enligt den stadfästa lagen kan pensionsanstalten i en sådan situation avvisa ansökan utan prövning eller avgöra den utan tilläggsutredning. (7 kap. 34 § 4 mom.)

  • Vid behov kan avträdaren ansöka om att utbetalningsstarten för LFöPL-ålderspension som bestäms enligt avträdelsestödets grundbelopp uppskjuts, om utbetalningen av avträdelsestöd inte har börjat för att avträdaren hela tiden har haft annat förvärvsarbete. Avträdaren skall ansöka om uppskjutande av utbetalningen innan han eller hon fyller 63 år. Då beviljas ålderspension enligt LFöPL på särskild ansökan. (7 kap. 42 § 5 mom.)

Riksdagen godkände dessutom följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att den ändring av bestämmelserna som krävs för att systemet med avträdelsestöd skall kunna tillämpas vid ägoregleringar sker i form av ett separat välförberett lagstiftningsprojekt.

För regeringens proposition (

RP 34/2006 rd

) om saken har redogjorts i ett tidigare

meddelande

.

Lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. De lagar som gäller ändringar av lagarna om de tidigare stödsystemen avses träda i kraft 27.7.2006.

Numren på de stadfästa lagarna

612/2006 – 617/2006

.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns på riksdagens webbsidor

www.riksdagen.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.