Ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om alterneringsledighet stadfästa

Telp Default Thumbnail Image

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet

Den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för en person som fått delinvalidpension eller deltidspension bestäms utgående från arbetsvillkoret efter tiden med pension, om arbetsvillkoret uppfylls i sin helhet efter det att utbetalningen av pensionen upphört. Den inkomstrelaterade dagpenningens nivå bestäms på motsvarande sätt för personer som varit alterneringslediga eller fått deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice eller haft partiell vårdledighet. Även den arbetsinkomst som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för företagare bestäms i fortsättningen på detta sätt. (6 kap. 4 § 3 mom. och 6 kap. 5 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa). När lönen som den inkomstrelaterade dagpenningen baserar sig på justeras att motsvara dagpenningens begynnelsetidpunkt, används lönekoefficienten enligt APL. (14 kap. 2§ i lagen om utkomstskydd för arbetlösa)

Lagarna träder i kraft 1.8.2004. Bestämmelsen i 14 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om ibruktagande av lönekoefficienten träder dock inte i kraft förrän 1.1.2005.

Under riksdagsbehandlingen gjordes några tekniska ändringar i lagarna samt ändringar som inte är av någon större betydelse för arbetspensionssystemet.

I cirkulär

A 19/2004

redogörs kort för regeringens proposition om saken (

RP 61/2004 rd

).

De stadfästa lagarna

608/2004

och

609/2004

Beställning av regeringspropositionen och lagtexterna

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.