Ändringarna i lagen om förmyndarverksamhet och lagen om intressebevakningsfullmakt har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

De stadfästa lagarna

Lagen om intressebevakningsfullmakt samt lagen om ändring av lagen om förmyndarverksamhet och vissa lagar i samband med den har stadfästs. Regeringens proposition om ändringarna

RP 52/2006 rd

.

Ny lag om intressebevakningsfullmakt

Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt kan en person i förväg ordna skötseln av sina angelägenheter för den händelse att han eller hon senare på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna, försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter själv.

Det är fullmaktsgivaren själv som bestämmer vilka ärenden som fullmakten skall gälla. Fullmakten kan gälla både fullmaktgivarens ekonomiska angelägenheter och frågor som gäller fullmaktsgivarens person. Fullmakten skall på samma sätt som ett testamente upprättas skriftligen i samtidig närvaro av två ojäviga vittnen. När fullmaktsgivaren har blivit i huvudsak oförmögen att sköta de angelägenheter som fullmakten gäller, kan fullmäktigen be förmyndarmyndigheten fastställa fullmakten. Fullmakten träder i kraft när förmyndarmyndigheten har fastställt den.

Ändringarna i lagen om förmyndarverksamhet

Genom ändringarna i lagen om förmyndarverksamhet har förmyndarmyndighetens behörighet utvidgats att omfatta ärenden som gäller ändring av intressebevakarens uppdrag, förordnande om att uppdraget skall upphöra och skiljande av intressebevakaren från uppdraget på hans eller hennes egen begäran. Sökande av ändring i förmyndarmyndighetens beslut i ärenden som gäller förordnande av intressebevakare har också ändrats. I stället för att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen skall ärenden av detta slag föras till tingsrätten för prövning.

De bestämmelser som gäller förmyndarmyndighetens tillstånd för rättshandlingar som intressebevakaren företar har ändrats bland annat så, att tillstånd krävs för beviljandet av penninglån av huvudmannens medel. Bestämmelserna om intressebevakarens jävighet har också preciserats.

Ikraftträdandet

Lagarna träder i kraft 1.11.2007. Förmyndarverksamhetslagens 47 a §, som föreskriver om bemyndigande, enligt vilket det genom förordning av inrikesministeriet föreskrivs om överföring av granskningsuppgifter, träder dock i kraft 1.7.2007.

Numren på de stadfästa lagarna

648/2007 – 651/2007

.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.