Ändringarna i lagen om avträdelsestöd och i vissa lagar som gäller tidigare avträdelsesystem har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Stadfästa lagar

Lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, lagen om ändring av 26 och 30 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, lagen om ändring av 27 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare samt lagen om ändring av 24 § i lagen om avträdelsepension har stadfästs. Genom de stadfästa lagarna regleras bl.a. preskription av fordringar samt preciseras bestämmelserna om och behandlingen av ansökan om avträdelsestöd.

De föreslagna lagarna ändrades i riksdagsbehandlingen. Moment 1 i 40 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 43 § 1 mom. i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare och 37 § 1mom. i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare slopades och de ändringar som föreslagits i dem behandlades i samband med regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare samt vissa andra lagar (

RP 215/2004 rd

). De slopade bestämmelserna var hänvisningsbestämmelser till lagen om pension för arbetstagare och till lagen om pension för lantbruksföretagare.

Till ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 24 § i lagen om avträdelsepension fogades dessutom en hänvisning till ikraftträdandebestämmelsens 3 mom. i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003), där det föreskrivs hur preskriptionsbestämmelserna tillämpas på fordringar som uppkommit före bestämmelsens ikraftträdande.

Lagarna trädde i kraft 1.1.2005.

Regeringens proposition (

RP 192/2004 rd

).

Numren på de stadfästa lagarna är (

1389/2004 -1392/2004

).

Beställning av regeringspropositionen och lagtexterna

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.