Ändringarna i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare samt i vissa andra lagar har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

De stadfästa lagarna

Lagen om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare har stadfästs i enlighet med regeringens proposition. Däremot ändrades lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, lagen om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare och lagen om ändring av 13 och 37 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare med avvikelse från propositionen.

De föreslagna ändringarna i 40 § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 43 § 1 mom. i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare och 37 § 1 mom. i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare, vilka ingår i den proposition som regeringen tidigare lämnat till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare samt av vissa lagar som gäller tidigare avträdelsesystem (

RP 192/2004 rd

), behandlades i samband med regeringens proposition (215/2004 rd) och samtidigt justerades paragrafernas hänvisningsbestämmelser.

Till de ovan nämnda lagarnas ikraftträdandebestämmelser fogades ytterligare en hänvisning till ikraftträdandebestämmelsens 3 mom. i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003), där det föreskrivs hur preskriptionsbestämmelserna tillämpas på fordringar som uppkommit före bestämmelsens ikraftträdande.

Lagarna trädde i kraft 1.1.2005.

För regeringens proposition (

RP 215/2004 rd

) om saken redogörs i ett tidigare

meddelande

.

Numren på de stadfästa lagarna är (

1385/2004 -1388/2004

).

Beställning av regeringspropositionen och lagtexterna

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.