Ändringarna i folkpensionslagen har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

De stadfästa lagarna

Folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den har stadfästs. Genom förändringarna revideras lagstiftningens struktur samt förtydligas och preciseras ordalydelsen i enskilda bestämmelser.

Regeringens proposition (

RP 90/2006 rd

) om saken har redogjorts för i ett tidigare

meddelande

.

En del av de föreslagna lagarna ändrades i riksdagsbehandlingen. I folkpensionslagen infördes bl.a. följande ändringar:

  • Barnpensionens belopp höjdes så att det fulla beloppet motsvarar underhållsstödets fulla belopp. (8 kap. 42 § 2 mom.)

  • Bestämmelsen om föreläggande av undersökning för att utreda arbetsförmågan preciserades så att en person kan endast av grundad anledning åläggas att genomgå undersökning av en läkare eller vid en sådan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning som avses i paragrafen. (11 kap. 61 §).

  • I paragrafen om förmånsbeslut slopades undantagsbestämmelsen i 3 mom. som onödig, enligt vilken beslut inte ges när det är fråga om ett temporärt avbrott i utbetalningen av en förmån. (11 kap. 63 §)

  • I paragrafen om temporärt avbrott i utbetalningen slopades bestämmelsen om besvärsförbud i 3 mom., eftersom den är onödig. (11 kap. 73 §)

  • Till lagen fogades en punkt om Folkpensionsanstaltens rätt att i vissa fall lämna ut uppgifter till Utlänningsverket. (13 kap. 90 § 4 punkten)

  • Bestämmelsen om utmätnings- och överföringsförbud ändrades så att förmån kan utmätas endast när det är fråga om att driva in ett underhållsbidrag eller ett därmed jämförbart skadestånd som skall betalas till barn. (15 kap. 111 § 2 mom.)

Riksdagen godkände dessutom följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt bedömer behovet att utveckla folkpensionssystemet, särskilt med hänsyn till förbättrade möjligheter till flexibel ålderspensionering och säkerställande av en rättvis inkomstutveckling för dem som får folkpension.

Lagarna träder i kraft 1.1.2008.

Numren på de stadfästa lagarna

568/2007–587/2007

.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.