Ändringarna gällande lönegaranti har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Fastställda lagar

Lagen om ändring av lönegarantilagen, lagen om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän samt lagen om ändring av 19 a § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner har stadfästs.

Vid behandlingen i Riksdagen ändrades lagen om ändring av lönegarantilagen från det föreslagna. I lagen gjordes några tekniska justeringar och preciseringar av ordalydelsen samt fogades till en bestämmelse enligt vilken den som betalar lönegaranti meddelar skatteförvaltningen det belopp i arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som dragits av från lönegarantin, så att de kan beaktas som avdrag i lönegarantimottagarens beskattning (15 § 2 mom. lönegarantilagen).

Lagen om ändring av lönegarantilagen och lagen om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän träder i kraft 15.11.2004. Lagen om ändring av 19 a § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner träder i kraft 1.1.2005.

Regeringens proposition om saken (

RP 131/2004 rd

) har redogjorts för i ett tidigare publicerat

meddelande

.

De stadfästa författningarnas nummer är (

938/2004 – 940/2004

).

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. På Internet finns regeringspropositionerna på

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.