Ändringar som föreslagits i lagen om kommunala pensioner

Telp Default Thumbnail Image

Stadfäst lag

Lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner har stadfästs i enlighet med regeringens proposition.

Genom lagändringarna tilläggs bestämmelser om den nya kommunernas pensionsdelegation och ändras bestämmelserna om sammansättningen av den kommunala pensionsanstaltens delegation samt utnämning av styrelsemedlemmar, styrelsens sammansättning och mandatperiod. Dessutom upphävs reglementet för den kommunala pensionsanstalten och i detta befintliga bestämmelser överförs i fråga om de frågor varom stadgas i lagen och i fråga om de frågor som hör till den interna förvaltningen inom pensionsanstalten till instruktionen för pensionsanstalten. Från lagen avförs bestämmelserna om pensionsanstaltens pensionsombud och förtidspensionsnämnden såsom onödiga.

För regeringens proposition (RP 186/2006 rd) om ärendet redogörs i ett tidigare

meddelande

.

Lagen träder i kraft 8.10.2004.

Den stadfästa lagen

260/2007

.

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.