Ändringar i invalidpensioner i lagen om kommunala pensioner och i lagen om statens pensioner

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät till riksdagen den 2 oktober år 2009 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, 3 § lagen om införande av lagen om kommunala pensioner och lagen om statens pensioner (

RP 170/2009 rd

).

Bakgrund

Propositionen baserar sig på de förslag för arbetsmarknadsorganisationernas pensionspolitik och utkomstskyddet för arbetslösa för åren 2009—2014 som arbetsmarknadens centralorganisationer har utarbetat i januari 2009.

Motsvarande lagändringar har redan antagits och stadfästs och träder i kraft inom arbetspensionssystemet för den privata sektorn (RP 68/2009 rd).

Ändringar i invalidpensionerna

Syftet med propositionen är att förbättra nivån på invalidpensionen för personer som blir arbetsoförmögna som unga och att förhindra att pensionen minskar då invalidpensionen ändras till ålderspension.

Det föreslås att invalidpensionens nivå förbättras genom att höja tillväxtprocenten från nuvarande 1,3 procent till 1,5 procent för pensionen för den återstående tiden mellan 50 och 63 års ålder från det att personen insjuknat tills han eller hon uppnår pensionsåldern 50—63 år.

Det föreslås också att beloppet på den engångsförhöjning som tillämpas på invalidpensioner ska höjas. Förhöjningsprocenten är 25, om arbetstagaren är högst 31 år i början av det år då förhöjningen görs. Förhöjningsprocenten sjunker med en procentenhet för varje levnadsår och upphör vid samma ålder som för närvarande. Det föreslås att förhöjningen görs första gången år 2010 och att den också skall gälla invalidpensioner som börjat före 2005.

Det föreslås vidare att studier som leder till examen och vård av barn som är yngre än tre år med hemvårdsstöd ska beaktas som faktorer som höjer förtjänstnivån för den återstående tiden.

Det föreslås att livslängdskoefficienten tillämpas endast på den intjänade delen av invalidpensionen, men inte på pensionsdelen för återstående tid. På det sättet blir livslängdskoefficientens inverkan på pensionen mindre ju yngre personen är då han eller hon får pension, eftersom den intjänade pensionsdelen i allmänhet är liten hos yngre pensionstagare. Avsikten är att livslängdskoefficienten tillämpas bara på sådana invalidpensioner, där arbetsoförmågan inträffar år 2010 eller senare.

Övriga ändringar

Det föreslås att den nedre åldersgränsen för deltidspension höjs från nuvarande 58 år till 60 år. Det föreslås också att pensionstillväxten för inkomstbortfallet i deltidspensionen ska slopas. Ändringarna i deltidspension skall gälla personer som är födda år 1953 eller senare.

Det föreslås att pensionstillväxten under alterneringstid skall ändras så att 55 procent av den inkomst som ligger till grund för alterneringsersättningen ska vara pensionsgrundande i stället för nuvarande 75 procent.

I fråga om minskning av familjepension ska endast ett enda gränsbelopp användas vid minskningen i stället för nuvarande två. Det föreslås att gränsbeloppet är 596 euro på 2009 års indexnivå. En ändring skulle göra lagstiftningen tydligare och skulle förbättra ställningen för efterlevande makar med små inkomster.

Ikraftträdandet

Avsikten är att de föreslagna lagarna träder i kraft den 1 januari år 2010. De ändringar som gäller deltidspension föreslås träda i kraft den 1 januari år 2011.

Beställning av regeringens proposition

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005, eller per e-post på adressen

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.