Ändringar i förvaltningslagen och i förvaltningsprocesslagen

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste den 11 juni 2010 lagen om ändring av förvaltningslagen och lagen om ändring av förvaltningsprocesslagen (

RP 226/2009 rd

).

Det huvudsakliga innehållet

Syftet med ändringarna i förvaltningslagen är att förtydliga omprövningsförfarandets ställning och art som rättsmedel. Avsikten är att förvaltningslagen i egenskap av allmän lag ska reglera behandlingen av omprövningsärenden. Det finns fortfarande särskilda bestämmelser om omprövningsförfarandet inom de olika förvaltningsområdena. Bestämmelserna i förvaltningslagen ska således framför allt komplettera och precisera omprövningsförfarandet.

Avsikten är inte att ta in bestämmelser om omprövning i samband med besvär som tillämpas bl.a. i socialförsäkringsärenden. I det system som används i socialförsäkringsärenden utgör rättelse inte ett separat obligatoriskt mellansteg före överklagande, utan socialförsäkringsinrättningen prövar, som en del av besvärsprocessen och utan särskild begäran, möjligheterna att rätta beslutet. I sådana fall tillämpar man således fortfarande de krav på förfarandet och övriga krav som finns i speciallagstiftningen i fråga om dessa socialförsäkringsärenden.

Syftet med ändringarna i förvaltningslagen är också att systemet för att rätta ett sakfel får en starkare ställning och användbarhet som metod att rätta fel. Hittills har förutsättningarna för att rätta ett sakfel enligt 50 § i förvaltningslagen varit att beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller att beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller att det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades. Förutsättningarna för att rätta sakfel utvidgas så att också ny utredning som framkommit i saken ska kunna vara en grund för rättelse. Förutsättningen är dock att utredningen kan väsentligt påverka beslutet.

Enligt regeringens proposition (RP 226/2009 rd) kan en ny utredning begränsas att gälla beslutsfattande i första instans eller tiden före det. Även ny utredning som kommit fram efter att beslutet har fattats kan komma i fråga, t.ex. förändrade omständigheter för en part. Rättelse på grund av ny utredning ska endast kunna ske till partens fördel.

Omprövningssystemet i förhållande till överklagande genom besvär förtydligas också. Därför kompletteras förvaltningsprocesslagen med bestämmelser om rätten att överklaga beslut om omprövning och om den betydelse begäran om omprövning har för innehållet i besvären.

De stadfästa lagarna

Lag om ändring av förvaltningslagen och lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Numren på de stadfästa lagarna är 581/2010 – 582/2010.

Ikraftträdandet

Lagarna träder i kraft 1.8.2010.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner på finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats på adressen

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi